1. Home
  2. /
  3. Secretaria
  4. /
  5. Títols i certificats

Títols i certificats

Clicau damunt el tipus de document que voleu sol·licitar per obtenir la informació.

Tipus de certificats

Certificat acadèmic: Acredita tot l’historial d’estudis a qualsevol de les EOI on ha estudiat, ja sigui presencialment o com a alumne lliure. Es pot sol·licitar de tots els cursos i nivells cursats (complet) o només dels que vulgui el sol·licitant (parcial). Inclou les qualificacions finals de cada curs i idioma.

Certificat acadèmic per destreses: Inclou les qualificacions obtingudes de les destreses que l’alumne/a sol·liciti.

Certificat de matrícula: Acredita que l’alumne oficial està matriculat al centre durant el curs acadèmic actual.

Com sol·licitar i obtenir un certificat?

  1. Pagau les taxes corresponents al certificat que voleu sol·licitar, si escau, i guardau el resguard de pagament de taxes. (Veure apartat “pagament de taxes” a continuació)
  2. Sol·licitau el certificat enviant un mail a administracio@eoinca.com aportant les dades personals del sol·licitant (nom complet i DNI) i adjuntau el resguard de pagament.
  3. Passau a recollir el certificat per la secretaria de l’EOI d’Inca en un termini de 5 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà d’haver enviat la sol·licitud del certificat.

Pagament de taxes

Taxes ordinàries
Certificat acadèmic9,29 €PAGAMENT ONLINE
Certificat acadèmic per destreses9,29 €PAGAMENT ONLINE
Taxes reduïdes (família nombrosa o monoparental general*)
Certificat acadèmic4,65 €PAGAMENT ONLINE
Certificat acadèmic per destreses4,65 €PAGAMENT ONLINE
*Aquesta condició s'ha d'acreditar documentalment.

Tipus de títols

Certificat de nivell (títol): Acredita la superació d’un nivell. Es pot sol·licitar per certificar Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 o Avançat C2. Té caràcter oficial i validesa a tot l’estat espanyol.

Certificat d’aptitud: Acredita la superació d’un nivell per l’alumnat que va aprovar 5è del pla d’estudis LOGSE (fins el 2008).

Com sol·licitar i obtenir un títol?

  1. Pagau les taxes corresponents al títol que voleu sol·licitar, si escau, i guardau el resguard de pagament de taxes. (Veure apartat taxes a continuació)
  2. Sol·licitau el títol presencialment a la secretaria de l’EOI. Haureu d’aportar document d’identitat original i el resguard de pagament.
  3. Passau a recollir el títol a la secretaria de l’EOI d’Inca quan se us avisi des de secretaria per email. Sol tardar un any com a mínim.

Pagament de taxes

Taxes ordinàries
Certificat de nivell (a partir del 2009)9,29 €PAGAMENT ONLINE
Certificat d’aptitud (fins el 2008)31,92 €PAGAMENT ONLINE
Reexpedició de qualsevol títol o certificat oficial17,05 €PAGAMENT ONLINE
Taxes reduïdes (família nombrosa o monoparental general*)
Certificat de nivell (a partir del 2009)4,65 €PAGAMENT ONLINE
Certificat d’aptitud (fins el 2008)15,95 €PAGAMENT ONLINE
Reexpedició de qualsevol títol o certificat oficial8,53 €PAGAMENT ONLINE
*Aquesta condició s'ha d'acreditar documentalment.