1. Home
  2. /
  3. Secretaria
  4. /
  5. Títols i certificats

Títols i certificats

Informació general

A partir de l’1 de gener de 2009 i segons la normativa apareguda en el BOIB, per a l’obtenció de certificats s’hauran de fer efectives les taxes corresponents, mitjançant l’imprès que es pot recollir a la secretaria del centre o mitjançant la secció corresponent de la pàgina de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Tipus de certificats

Certificat de matrícula: es tracta d’una certificació per acreditar que l’alumne oficial està matriculat al centre durant el curs acadèmic actual.

Certificat acadèmic personal: es tracta d’una certificació perquè l’alumne/a pugui acreditar tot el seu historial d’estudis a qualsevol de les EOI on ha estudiat, ja sigui presencialment o com a alumne lliure. Es pot sol·licitar de tots els cursos i nivells cursats (complet) o només dels que interessin (parcial). També es pot sol·licitar un certificat per destreses.

Certificat d’estudis o títol oficial: un cop l’alumne ha aprovat el segon curs del nivell bàsic, intermedi o avançat, o el nivell C1 o el C2 pot sol·licitar el certificat corresponent a la secretaria del centre. Aquest certificat s’ha de tramitar obligatòriament de manera presencial a la secretaria.

Certificat d’aptitud: l’alumne/a que en el seu moment va aprovar 5è del pla d’estudis LOGSE pot sol·licitar aquest certificat únicament de manera presencial a la secretaria del centre.

Passes per obtenir un certificat

  1. Comunicau-ho presencialment a la secretaria de l’escola o enviau un correu a administracio@eoinca.com especificant-hi l’assumpte “Obtenció de certificat de matrícula / acadèmic personal / d’estudis” i les vostres dades personals, amb una antelació mínima de tres dies laborables.
  2. Pagau les taxes corresponents a l’expedició del certificat oficial sol·licitat a través de l’Agència Tributària de les Illes Balears. (Veure annex taxes)
  3. Imprimiu el resguard del pagament de les taxes corresponents, portau-lo a la secretaria de l’escola i recolliu el certificat que prèviament havíeu demanat. Si heu fet la sol·licitud per correu electrònic, podeu adjuntar-hi el justificant del pagament. Adreçau-vos a la secretaria per recollir el certificat sol·licitat.

Notes:

  • Si no disposau de connexió a Internet, podeu fer el tràmit presencialment a la secretaria de l’escola.
  • Per recollir el certificat, es pot delegar en una altra persona, que haurà de presentar una autorització vostra, a més d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI i una del vostre.

Enllaços per fer els pagaments dels títols i certificats