1. Home
 2. /
 3. Secretaria
 4. /
 5. Preinscripció i matrícula
 6. /
 7. Matrícula nous alumnes – setembre

Matrícula nous alumnes – setembre

Cursos presencials i semipresencials 2023-24

Qui?

 • Persones que vulguin començar a estudiar a l’EOI d’Inca o a l’EOI d’Alcúdia o reprendre-hi estudis que varen interrompre.
  • Sense coneixements previs de l’idioma > per accedir a A1
  • Amb coneixements previs de l’idioma:
   • Amb prova de nivell (vegeu apartat “QUAN” > “Proves de nivell” més avall)
   • Acreditant el nivell amb un certificat reconegut (Els certificats oficials reconeguts donaran accés al nivell o curs immediatament superior en l’idioma corresponent)
 • Alumnes de That’s English, lliures o EOIES que vulguin continuar cursant estudis a l’EOI d’Inca-Alcúdia com alumnes oficials presencials.

Condicions per matricular-se

 • Tenir almenys 16 anys (o complir-los dins l’any natural en què comencen els estudis) o haver aprovat 4t curs d’ESO.
 • Per idiomes estrangers diferents del cursat a ESO com a primera llengua estrangera, tenir 14 anys o complir-los dins l’any natural en què comencen els estudis.

NOTA: Qualsevol persona es pot matricular a l’EOI d’Inca o a l’ampliació d’Alcúdia independentment del municipi on viu, estudia o treballa, sempre que compleixi els requisits d’accés.

Quan?

Del 5* al 19 de setembre de 2023

* a partir de les 9h

Proves de nivell:

Telemàtica:

ANGLÈS 7, 8 i 9 de setembre de 2023.

Presencial:

ALEMANY 7 de setembre de 2023 a les 18h

CATALÀ 7 de setembre de 2023 a les 17h

FRANCÈS 6 de setembre de 2023 a les 19h.

Com?

0 - Prova d’anivellació (si escau)

1 - Tràmit de matrícula telemàtic (els enllaços estaran actius durant les dates indicades):

EOI d'Inca:

Consultau els horaris d’alemany, anglès, català i francès.

EOI d’Alcúdia:

Consultau els horaris d’alemany i anglès.

2 - Pagament de les taxes

Vegeu informació sobre taxes més avall.

3 - Enviament de documentació

En un únic correu a administracio@eoinca.com (abans de dia 20 de setembre de 2023 a les 9h).

Documentació

 • Resguard de la matrícula telemàtica (si es fa matrícula per amés d’un idioma, un resguard per a cada idioma)
 • Justificant de pagament de taxes (Model 046 ATIB)
 • Resguard de la prova d’anivellament online (només anglès) o certificat d’acreditació del nivell
 • DNI/NIE escanejat (si el NIE és provisional s’ha d’adjuntar una còpia del passaport en vigor). No s’accepta cap altre document per acreditar la identitat.
 • Autoritzacio d’ús de dades personals per part del centre [PDF – 183kb]
 • Altres:
  • Família nombrosa general i especial: títol actualitzat
  • En situació d’atur: Informe del SOIB de període ininterromput inscrit en situació d’atur (amb data, com a màxim, de 30 dies anterior a la data d’inici de la matrícula)
  • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: Certificat de Conselleria de Serveis Socials i Esports, Direcció General d’Atenció a la Dependència.
  • Víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que en depenen: documents que preveu la normativa vigent.
  • Membre de família monoparental general (guàrdia i custòdia única d’un fill o filla) i especial (guàrdia i custòdia única d’un fill o filla discapacitat, 2 o més fills): UN dels següents documents
   • Carnet de família monoparental (títol familiar o títol individual) del Govern de les Illes Balears, o
   • Llibre de família o certificat de naixement en el que consti un sol progenitor, o
   • Sentència judicial on consti que un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat
  • Víctimes d’actes terroristes o llurs cònjuges, fills i filles: Resolució administrativa corresponent (certificat de víctima de terrorisme emès pel Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya). En el cas de cònjuges, fills i filles, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.
  • Altres: Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, joves en acolliment familiar i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

Pagament de taxes pels cursos presencials o semipresencials

Taxes ordinàries (nou alumnat)
Curs presencial o semipresencial*153,40€Pagament Online
Taxa de Serveis Generals**11,62€Pagament Online
Obertura d’expedient***24,40€Pagament Online
TOTAL189,42€
*S’ha de fer un pagament per cada curs al qual es matricula l’alumne/a.
**S’ha de fer un únic pagament per curs acadèmic (independentment del nombre de cursos i idiomes als qual l’alumne/a es matriculi).
***Només per alumnat que no ha pagat la taxa d’obertura d’expedient amb anterioritat.
Família nombrosa o monoparental general (nou alumnat)
Curs presencial o semipresencial*76,70€Pagament Online
Taxa de Serveis Generals**5,81€Pagament Online
Obertura d’expedient***12,20€Pagament Online
TOTAL94,71€
*S’ha de fer un pagament per cada curs al qual es matricula l’alumne/a.
**S’ha de fer un únic pagament per curs acadèmic (independentment del nombre de cursos i idiomes als qual l’alumne/a es matriculi).
***Només per alumnat que no ha pagat la taxa d’obertura d’expedient amb anterioritat.

Més informació

 • Si un/a alumne/a no pot formalitzar la matrícula en els terminis indicats, ho podrà fer una altra persona en el seu lloc.
 • Una vegada formalitzada la matrícula només es tendrà dret a devolució de les taxes quan la supressió de grups sigui conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.
 • L’oferta dels nivells de cada idioma està supeditada al nombre d’alumnes matriculats. Per tant, els alumnes oficials presencials d’un nivell no tenen garantit l’accés durant el següent curs acadèmic al nivell immediatament superior al que han cursat.
 • En cas de dubtes o consultes, contactar amb el personal d’administració de l’EOI d’Inca i d’Alcúdia.