1. Home
  2. /
  3. Secretaria
  4. /
  5. Trasllat d’expedient

Trasllat d’expedient

Informació general

L’alumnat que vulgui sol·licitar un trasllat d’expedient ho ha de sol·licitar d’acord amb el procés que es descriu més avall com a tard el darrer dia hàbil del mes d’abril.

Els alumnes d’altres EOI que vulguin cursar estudis a l’EOI d’Inca han de contactar amb la secretaria de l’EOI d’Inca per confirmar si hi ha places vacants abans de sol·licitar el trasllat d’expedient.

Els alumnes que demanin el trasllat de l’EOI d’Inca a una altra EOI s’han de posar en contacte amb l’EOI de destinació abans de demanar el trasllat d’expedient.

Els alumnes matriculats a qualsevol EOI de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no hauran d’abonar novament la taxa de matrícula en cas de traslladar-se a una altra EOI de la mateixa Comunitat.

Els alumnes que es traslladin a l’EOI d’Inca d’una EOI que no sigui de la CAIB hauran d’abonar l’import de matrícula corresponent als nous alumnes.

Als alumnes que es traslladin de l’EOI d’Inca a una EOI que no sigui de la CAIB no se’ls tornarà l’import de la matrícula.

Els alumnes que es traslladin de l’EOI d’Inca a una EOI que no sigui de la CAIB hauran d’abonar la taxa corresponent de trasllat d’expedient.

Procés per sol·licitar un trasllat d’expedient

  1. Emplenau la sol·licitud de trasllat – [PDF – 86kb].
  2. Si us traslladau a una EOI d’una altra comunitat autònoma heu d’abonar les taxes corresponents al trasllat d’expedient a través de l’Agència Tributària de les Illes Balears. Els interessats que compleixin el requisits de “família nombrosa especial” estan exempts del pagament. També estan exempts de pagar taxes els alumnes en situació d’atur, que hauran d’aportar a secretaria un informe de període ininterromput inscrit en situació d’atur. Tots els sol·licitants que es beneficiïn de la reducció o de l’exempció en el pagament de les taxes caldrà que presentin el certificat corresponent actualitzat a la secretaria abans de recollir qualsevol dels certificats d’estudis descrits més amunt.
  3. Presentau la sol·licitud de trasllat i el resguard de pagament a la secretaria de la nostra escola. Aquest tràmit es pot delegar en una altra persona, que haurà de presentar una autorització vostra, a més d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI i una del vostre.