1. Home
 2. /
 3. Avaluació
 4. /
 5. Cursos d’avaluació contínua (avaluació d’aprofitament)

Cursos d’avaluació contínua (avaluació d’aprofitament)

Avaluació d’aprofitament: A1, B2.1, C1.1

Descripció de l’avaluació continuada i instruments d’avaluació

L’avaluació continuada consisteix en valorar l’aprenentatge de l’alumne a partir del seguiment del treball que fa i del progrés del seu aprenentatge. No es tracta d’una avaluació simplement fragmentada sinó que té un vessant formatiu que permet informar als alumnes i el professor del nivell d’aprenentatge respecte dels objectius plantejats i de les dificultats d’aprenentatge de cada alumne.

Els instruments que s’empren són l’observació sistemàtica, l’anàlisi de tasques o/i activitats diverses (relacionades amb totes les activitats de llengua: recepció, producció, interacció i mediació) i proves específiques d’aprofitament.

Es qualifiquen per separat, amb una nota numèrica del 0 al 10, cadascuna de les activitats de llengua següents:

 • Comprensió de textos orals (CTO).
 • Comprensió de textos escrits (CTE).
 • Producció i coproducció de textos escrits (PCTE).
 • Producció i coproducció de textos orals (PCTO).
 • Mediació lingüística (ML).

Per superar el curs i promocionar al següent, s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 en cadascuna de les activitats de llengua.

La qualificació final s’obté per una d’aquestes dues vies:

A) Per avaluació continuada: a partir de l’avaluació de seguiment

Hi ha dos períodes d’avaluació:

 • 1a avaluació (octubre-gener)
 • 2a avaluació (gener-maig)

Al final de cada avaluació s’obté una nota per a cadascuna de les activitats de llengua. Aquestes notes corresponen a les activitats que s’hauran dut a terme durant cada avaluació, integrades en les unitats didàctiques, a les quals es poden afegir, si escau, proves específiques.

Aquesta avaluació és un dret i per tant, se’n pot gaudir si l’alumnat ha assistit a un 70% de les classes o més.

B) Mitjançant proves finals, ordinària i extraordinària

L’alumnat que no hagi assistit a un 70% o més de les classes o no hagi superat totes les activitats de llengua per avaluació contínua pot presentar-se a l’examen final de maig/juny (convocatòria ordinària) i/o al de setembre (convocatòria extraordinària) i realitzar-hi les parts no superades (és a dir, que no arribin al 5). En aquestes proves s’acumulen els continguts de tot el curs.

Les notes de les parts aprovades per avaluació contínua o a la convocatòria ordinària de l’examen final es conserven fins a la convocatòria extraordinària de setembre.