1. Home
 2. /
 3. Secretaria
 4. /
 5. Taxes
 6. /
 7. Devolució de taxes

Devolució de taxes

Per sol·licitar devolució de taxes, cal seguir el procediment que s’indica a continuació.

QUI?

Persones que han dut a terme un ingrés erròniament.

Per regla general, en els casos següents*:

 • Si el servei no s’ha prestat per causes imputables a l’administració (per exemple, anul·lació d’un curs).
 • Per causes generalment admeses en dret, que solen ser:
  • Haver efectuat un abonament superior al de les taxes vigents (per exemple: taxes duplicades o que no toquen, no haver tengut en compte bonificacions o exempcions…)
  • Haver obtingut, amb posterioritat a l’abonament de la taxa de matrícula, beca o ajuda a l’estudi que impliqui la gratuïtat de la matrícula.
  • Haver presentat l’interessat una titulació o al·legat unes condicions que no li donin accés als ensenyaments que ha abonat.

* Segons l’article 17 de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

QUAN?

Termini de presentació: 5 anys des del dia en què va efectuar l’ingrés indegut.

Termini de resolució i notificació: 3 mesos.

ON?

a) Telemàticament en aquest enllaç.
Feis clic damunt el botó «Accés al tràmit telemàtic» que hi ha abaix de tot.
Heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o @clave permanente.

b) Presencialment (només per a persones físiques) a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració Autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració Local.

c) Per correu postal (només per a persones físiques)
S’ha d’adreçar a la Conselleria d’Educació i Universitats.
Heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

COM?

Documentació mínima:

 1. Sol·licitud [model PDF-149kb] – El destinatari ha de ser la Conselleria d’Educació i Universitats. El codi DIR3 és A04026923
 2. Declaració de veracitat de dades bancàries [model PDF-322kb]
 3. Document d’ingrés 046 original (justificant de pagament, descarregat de l’ATIB)
 4. Si escau, qualsevol documentació que acrediti el dret a la devolució de la taxa (fotocòpia del llibre de família, fotocòpia del títol de família nombrosa, comunicat de concessió d’una beca, certificat de discapacitat, informe del SOIB de període ininterromput inscrit en situació de desocupació, etc.)