1. Home
 2. /
 3. Secretaria
 4. /
 5. Preinscripció i matrícula
 6. /
 7. Matrícula darreres vacants

Matrícula darreres vacants

Cursos presencials i semipresencials 2022-23

Qui?

 • Persones que no han formalitzat la matrícula pel curs 2022-23 en els processos d’admissió de juliol i setembre.
 • Persones que vulguin començar a estudiar a l’EOI d’Inca o reprendre estudis que varen interrompre.
  • Sense coneixements previs de l’idioma > accedir a A1
  • Amb coneixements previs
   • Amb prova de nivell (veure apartat “QUAN” > “Proves de nivell” més avall)
   • Acreditant el nivell amb un certificat reconegut (Els certificats oficials reconeguts donaran accés al nivell o curs immediatament superior en l’idioma corresponent)
 • Alumnes de That’s English, lliures o EOIES que vulguin continuar cursant estudis a l’EOI d’Inca-Alcúdia com alumnes oficials presencials.

(V. horaris dels cursos que s’oferten: alemanyanglèscatalàfrancès)

(V. llista de vacants pels cursos d’idiomes 2022-23 a Inca i Alcúdia)

Condicions per matricular-se

 • Tenir almenys 16 anys (o complir-los dins l’any natural en què comencen els estudis) o haver aprovat 4t curs d’ESO.
 • Per idiomes estrangers diferents del cursat a ESO com a primera llengua estrangera, tenir 14 anys o complir-los dins l’any natural en què comencen els estudis.

NOTA: Qualsevol persona es pot matricular a l’EOI d’Inca o a l’extensió d’Alcúdia independentment del municipi on viu, estudia o treballa, sempre que compleixi els requisits d’accés.

Quan?

De dia 4 d’octubre de 2022 (09:00 h) a dia 10 d’octubre de 2022 (23:59 h).

Proves de nivell:

 • Anglès: Telemàtica, de dia 4 al 10 d’octubre de 2022 (Clica aquí per fer la prova d’anivellació d’anglès)
 • Alemany: Presencial, dia 3 d’octubre de 2022 a les 18.00 h i dia 10 d’octubre de 2022 a les 17.00 h (Ctra. Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)
 • Català: Presencial, dia 3 d’octubre de 2022 a les 17.00 h i dia 10 d’octubre de 2022 a les 17.00 h (Ctra. Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)
 • Francès: Presencial, dia 10 d’octubre de 2022 a les 16.00 h (Ctra. Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)

Com?

Procediment

0 - Prova d’anivellació, si escau

1 - Tràmit de matrícula telemàtic: (els enllaços estaran actius durant les dates indicades)

2 - Pagament de les taxes (V. informació sobre taxes més avall)

3 - Enviament de documentació en un únic correu a administracio@eoinca.com (abans de dia 11 d’octubre de 2022 a les 23:59 h).

Documentació

 • Resguard de la matrícula telemàtica (en cas de fer la matrícula per més d’un idioma, s’ha de lliurar un resguard per a cada idioma)
 • Justificant de pagament de taxes (Model 046 ATIB)
 • Resguard de la prova d’anivellament online (només anglès) o certificat d’acreditació del nivell
 • DNI/NIE escanejat (si el NIE és provisional s’ha d’adjuntar una còpia del passaport en vigor). En cap cas es permet un altre document per acreditar la identitat.
 • Autorització d’ús de dades personals per part del centre
 • Altres:

  • Família nombrosa general i especial: presentar el carnet actualitzat
  • En situació d’atur: Informe del SOIB de període ininterromput inscrit en situació d’atur (amb data, com a màxim, de 30 dies anterior a la data d’inici de la matrícula)
  • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: Certificat de Conselleria de Serveis Socials i Esports, Direcció General d’Atenció a la Dependència.
  • Víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que depenen d’elles: documents que preveu la normativa vigent.
  • Membre de família monoparental general (guàrdia i custòdia única d’un fill o filla) i especial (guàrdia i custòdia única d’un fill o filla discapacitat, 2 o més fills): presentar UN dels següents documents
   • Carnet de família monoparental (títol familiar o títol individual) del Govern de les Illes Balears, o
   • Llibre de família o certificat de naixement en el que consti un sol progenitor, o
   • Sentència judicial on consti que un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat
  • Víctimes d’actes terroristes, cònjuge i fills o filles: Resolució administrativa corresponent (certificat de víctima de terrorisme emès pel Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya). En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar el llibre de família.
  • Altres: Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, joves en acolliment familiar i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
Alumnat ordinari (nou alumnat)
Curs presencial o *semipresencial153,40€Pagament Online
Taxa de Serveis Generals**11,62€Pagament Online
Obertura d’expedient***24,40€Pagament Online
TOTAL189,42€
*S’ha de fer un pagament per cada curs al qual es matricula l’alumne/a.
**S’ha de fer un únic pagament per curs acadèmic (independentment del nombre de cursos i idiomes als qual l’alumne/a es matriculi).
***Només per alumnat que no ha pagat la taxa d’obertura d’expedient amb anterioritat.
Família nombrosa o monoparental general (nou alumnat)
Curs presencialo semipresencial*76,70€Pagament Online
Taxa de Serveis Generals**5,81€Pagament Online
Obertura d’expedient***12,20€Pagament Online
TOTAL94,71€
*S’ha de fer un pagament per cada curs al qual es matricula l’alumne/a.
**S’ha de fer un únic pagament per curs acadèmic (independentment del nombre de cursos i idiomes als qual l’alumne/a es matriculi).
***Només per alumnat que no ha pagat la taxa d’obertura d’expedient amb anterioritat.
Alumnat ordinari (antic alumnat)
Curs presencial o semipresencial*153,40 €Pagament Online
Tasa de Serveis Generals**11,62 €Pagament Online
TOTAL165,02 €
* S’ha de fer un pagament per cada curs al qual es matricula l’alumne/a.
** S’ha de fer un únic pagament per curs acadèmic (independentment del nombre de cursos i idiomes als qual l’alumne/a es matriculi).
Família nombrosa o monoparental general (antic alumnat)*
Curs presencial o semipresencial**76,70€Pagament Online
Tasa de Serveis Generals**5,81€Pagament Online
TOTAL82,51€
* S’ha d’acreditar documentalment
** S’ha de fer un únic pagament per curs acadèmic (independentment del nombre de cursos i idiomes als qual l’alumne/a es matriculi).

Mes informació

 • Si un/a alumne/a no pot formalitzar la matrícula en els terminis indicats, ho podrà fer una altra persona en el seu lloc.
 • Una vegada formalitzada la matrícula només es tendrà dret a devolució de les taxes quan la supressió de grups sigui conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.
 • L’oferta dels nivells de cada idioma està supeditada al nombre d’alumnes matriculats. Per tant, els alumnes oficials presencials d’un nivell no tenen garantit l’accés durant el següent curs acadèmic al nivell immediatament superior al que han cursat.
 • En cas de dubtes o consultes, contactar amb el personal d’administració de l’EOI d’Inca-Alcúdia.