Taxes

Taxes alumnat oficial presencial

Cursos presencials i semipresencials

Antic Alumnat

Alumnes que ja han estat matriculats a qualsevol EOI amb anterioritat, en la modalitat presencial o lliure.

Alumnat ordinari (antic alumnat)
Curs presencial o semipresencial*153,40 €Pagament Online
Tasa de Serveis Generals**11,62 €Pagament Online
TOTAL165,02 €
* S’ha de fer un pagament per cada curs al qual es matricula l’alumne/a.
** S’ha de fer un únic pagament per curs acadèmic (independentment del nombre de cursos i idiomes als qual l’alumne/a es matriculi).
Família nombrosa o monoparental general (antic alumnat)*
Curs presencial o semipresencial**76,70€Pagament Online
Tasa de Serveis Generals**5,81€Pagament Online
TOTAL82,51€
* S’ha d’acreditar documentalment
** S’ha de fer un únic pagament per curs acadèmic (independentment del nombre de cursos i idiomes als qual l’alumne/a es matriculi).

Nou Alumnat​

Alumnes que no han pagat la taxa d’obertura d’expedient amb anterioritat.

Alumnat ordinari (nou alumnat)
Curs presencial o *semipresencial153,40€Pagament Online
Taxa de Serveis Generals**11,62€Pagament Online
Obertura d’expedient***24,40€Pagament Online
TOTAL189,42€
*S’ha de fer un pagament per cada curs al qual es matricula l’alumne/a.
**S’ha de fer un únic pagament per curs acadèmic (independentment del nombre de cursos i idiomes als qual l’alumne/a es matriculi).
***Només per alumnat que no ha pagat la taxa d’obertura d’expedient amb anterioritat.
Família nombrosa o monoparental general (nou alumnat)
Curs presencialo semipresencial*76,70€Pagament Online
Taxa de Serveis Generals**5,81€Pagament Online
Obertura d’expedient***12,20€Pagament Online
TOTAL94,71€
*S’ha de fer un pagament per cada curs al qual es matricula l’alumne/a.
**S’ha de fer un únic pagament per curs acadèmic (independentment del nombre de cursos i idiomes als qual l’alumne/a es matriculi).
***Només per alumnat que no ha pagat la taxa d’obertura d’expedient amb anterioritat.

Taxes alumnat lliure

Proves lliures de certificació

Antic Alumnat

Alumnes que ja han estat matriculats a qualsevol EOI amb anterioritat, en la modalitat presencial o lliure.

Alumnat ordinari (antic alumnat certificació)
Drets d’examen46,49€
Taxa de Serveis Generals**11,62€
TOTAL58,11€
**La taxa per serveis generals només s’ha de pagar una vegada per curs acadèmic. En cas de matricular-se de dos idiomes només s’ha de pagar pel primer idioma.
Família nombrosa o monoparental general (antic alumnat certificació)*
Drets d’examen23,24€
Taxa de Serveis Generals**5,81€
TOTAL29,05€
*S’ha d’acreditar documentalment
**La taxa per serveis generals només s’ha de pagar una vegada per curs acadèmic. En cas de matricular-se de dos idiomes només s’ha de pagar pel primer idioma.

Nou Alumnat​

Alumnes que no han pagat la taxa d’obertura d’expedient amb anterioritat.

Alumnat ordinari (nou alumnat certificació)
Drets d’examen46,49€
Taxa de Serveis Generals**11,62€
Obertura d’expedient24,40€
TOTAL82,51€
**La taxa per serveis generals només s’ha de pagar una vegada per curs acadèmic. En cas de matricular-se de dos idiomes només s’ha de pagar pel primer idioma.
Família nombrosa o monoparental general (nou alumnat certificació)
Drets d’examen23,25€
Taxa de Serveis Generals*5,81€
Obertura d’expedient12,20€
TOTAL41,26€
*La taxa per serveis generals només s’ha de pagar una vegada per curs acadèmic. En cas de matricular-se de dos idiomes només s’ha de pagar pel primer idioma.
**S’ha d’acreditar documentalment