Matrícula lliures

Qui?

Les persones que vulguin obtenir un certificat de nivell d’un dels idiomes i nivells que s’oferten a l’EOI d’Inca i a l’ampliació Alcúdia en la modalitat lliure i compleixin les condicions d’accés (V. quadre resum dels nivells i idiomes que s’oferten a l’EOI d’Inca i a l’ampliació d’Alcúdia).

Condicions per inscriure’s

 • Tenir 16 anys o complir-los dins l’any natural en què es fa la preinscripció. També s’hi poden inscriure les persones que tenguin 14 anys o més per fer la prova d’un idioma estranger diferent del que cursen com a primer idioma estranger en l’educació secundària obligatòria.
 • Una mateixa persona es pot inscriure per fer les proves lliures de més d’un idioma i d’un màxim de dos nivells per idioma, amb l’excepció de català, en què només podrà inscriure’s d’un nivell.
 • No és necessari tenir el certificat del nivell inferior per presentar-se a les proves lliures del nivell següent.
 • L’alumnat de les modalitats presencial, d’anglès a distància i del programa EOIES que es trobi cursant el primer curs d’un determinat nivell es pot presentar a les proves de certificació lliures del mateix nivell o d’un altre nivell de qualsevol idioma com a alumnat lliure.
 • L’alumnat de les modalitats presencial, d’anglès a distància i del programa EOIES es pot presentar a les proves lliures de certificació del mateix idioma o de qualsevol altre idioma com a alumne/a de modalitat lliure, sempre que no sigui el mateix curs, nivell i idioma que cursa.

Quan?

PREINSCRIPCIÓ (NOMÉS PER CATALÀ): de dia 27 de febrer de 2023 (des de 9.00 h) a dia 10 de març de 2023 (fins a les 22.00 h).

TRÀMIT DE MATRÍCULA: de dia 14 de març de 2023 (des de 9:00 h) a dia 28 de març de 2023 (fins a les 22:00 h).

Com?

Procediment

Només per català: Preinscripció

 • Preinscripció telemàtica: de dia 27 de febrer de 2023 (des de 09.00 h) a dia 10 de març de 2023 (fins a les 22.00 h). S’han de consignar les dades personals, elecció del nivell i indicació de preferència de seus per a la realització dels exàmens.
 • Sorteig i assignació d’un centre per cada candidat: dia 13 de març de 2023 (a les 22.00 h) es realitzarà un sorteig per assignar un centre a cada candidat preinscrit.
 • Consulta del centre assignat: els candidats hauran de consultar el centre on han estat admesos accedint amb usuari i contrasenya al portal de preinscripció. Els candidats han de formalitzar la matrícula en el centre on han estat admesos dins els terminis establerts.

1️⃣ Tràmit de matrícula telemàtic:

Alemany, anglès i francès
Català (només les persones admeses a l’EOI d’Inca es podran inscriure amb els següents enllaços)

2️⃣ Pagament de taxes (V. informació sobre taxes més avall)

3️⃣ Enviament de documentació

En un únic correu a administracio@eoinca.com (abans de dia 28 de març de 2023 a les 23:59 h).

Documentació

 • Resguard de la matrícula online
 • Justificant de pagament de taxes (Model 046 ATIB) i/o justificant del dret a l’exempció o bonificació.
 • DNI/NIE escanejat (si el NIE és provisional s’ha d’adjuntar una còpia del passaport en vigor). En cap cas es permet un altre document per acreditar la identitat.
 • Altres:
  • En cas d’alumnes menors, imprès d’autorització d’enregistrament de veu [PDF – 239kb]  durant les proves de certificació per menors d’edat.
  • Adaptació de les proves: model de sol·licitud i documentació justificativa.
  • Família nombrosa general i especial: presentar el carnet actualitzat
  • En situació d’atur: Informe del SOIB de període ininterromput inscrit en situació d’atur (amb data, com a màxim, de 30 dies anterior a la data d’inici de la matrícula)
  • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: Certificat de Conselleria de Serveis Socials i Esports, Direcció General d’Atenció a la Dependència.
  • Víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que depenen d’elles: documents que preveu la normativa vigent.
  • Membre de família monoparental general (guàrdia i custòdia única d’un fill o filla) i especial (guàrdia i custòdia única d’un fill o filla discapacitat, 2 o més fills): presentar UN dels següents documents
   • Carnet de família monoparental (títol familiar o títol individual) del Govern de les Illes Balears, o
   • Llibre de família o certificat de naixement en el que consti un sol progenitor, o
   • Sentència judicial on consti que un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat
  • Víctimes d’actes terroristes, cònjuge i fills o filles: Resolució administrativa corresponent (certificat de víctima de terrorisme emès pel Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya). En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar el llibre de família.
  • Altres: Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, joves en acolliment familiar i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

Pagament de Taxes

Alumnat ordinari (antic alumnat)
Drets d’examen46,49€PAGAMENT ONLINE
Serveis Generals11,62€PAGAMENT ONLINE
TOTAL58,11€
Família nombrosa o monoparental general (antic alumnat)
Drets d’examen23,25€PAGAMENT ONLINE
Serveis Generals5,81€PAGAMENT ONLINE
TOTAL29,06€
Alumnat ordinari (nou alumnat)
Drets d’examen46,49€PAGAMENT ONLINE
Serveis generals11,62€PAGAMENT ONLINE
Obertura d’expedient24,40€PAGAMENT ONLINE
TOTAL82,51€
Família nombrosa o monoparental general (nou alumnat)
Drets d'examen23,25€PAGAMENT ONLINE
Serveis Generals5,81€PAGAMENT ONLINE
Obertura d’expedient12,20€PAGAMENT ONLINE
TOTAL41,26€
 • Drets d’examen: s’ha de fer un pagament per a cada prova de certificació a la qual es presenta l’alumne.
 • Serveis Generals: s’ha de fer un únic pagament del qual estan exempts els alumnes que estiguin matriculats en règim oficial, EOIES o cursos específics a l’EOI on s’inscriuen en règim lliure.
 • Obertura d’expedient: s’ha de fer un únic pagament del qual està exempta qualsevol persona que hagi estat matriculada alguna vegada en règim oficial, EOIES o cursos específics a qualsevol EOI de les Illes Balears.

Més informació

 • La inscripció a les proves lliures dona dret a presentar-se a les convocatòries ordinària i extraordinària (veure calendari de proves).
 • La prova s’ha de fer a l’escola oficial d’idiomes on s’ha efectuat la matrícula. En cap cas no es pot autoritzar el trasllat d’expedient dels alumnes lliures.
 • La impossibilitat de fer la prova o la concurrència de les proves no donen dret a la devolució de les taxes.
 • Si al centre que li correspon segons el municipi on viu, treballa o estudia no convoquen proves de l’idioma o del nivell del qual es vol examinar, es pot inscriure a una altra escola oficial d’idiomes.
 • No es permetrà en cap cas la realització de proves fora del calendari oficial establert. La impossibilitat de fer la prova o la concurrència de les proves no dóna dret a la devolució de les taxes.
 • Per tenir dret a l’obtenció de la qualificació global final, cal presentar-se a totes les parts de la prova.
 • Per superar la prova de competència general que dona dret als certificats de nivell corresponent, cal obtenir una puntuació mínima del 65% de la puntuació total de la prova i superar cadascuna de les parts que constitueixen la prova amb un mínim del 50%.
 • A la convocatòria extraordinària els candidats estan exempts de realitzar les parts superades amb un 50% o més en la convocatòria ordinària. No obstant això, es poden presentar de nou a totes les parts de la prova. A efectes de certificació, per fer la mitjana aritmètica de la nota global final, prevaldrà sempre la nota de la convocatòria extraordinària. No es podran tornar a presentar a la convocatòria extraordinària aquells candidats que a la convocatòria ordinària ja hagin obtingut un 65% global i per tant tenen dret al certificat de nivell.
 • Les persones que es presentin per la modalitat lliure i que posteriorment vulguin obtenir plaça com a alumnes oficials presencials de l’EOI d’Inca per al següent curs acadèmic hauran de realitzar la preinscripció en els terminis i condicions que determini la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.
 • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació dels candidats que necessitin condicions especials a causa d’algun tipus de discapacitat s’hauran d’enviar a la secretaria de l’EOI d’Inca-Alcúdia amb la justificació documental corresponent dins els terminis establerts.