1. Home
  2. /
  3. Alumnat
  4. /
  5. Assistència alumnat

Assistència alumnat

L’assistència a classe i la puntualitat són molt importants per al correcte seguiment i aprofitament del curs i perquè el professorat pugui avaluar l’alumnat de manera continuada i objectiva.

En els cursos A1, B2.1 i C1.1, és necessari assistir almenys a un 70% de les sessions per a que l’avaluació contínua es pugui tenir en compte per la qualificació final. En cas de no arribar al mínim, l’alumne/a s’haurà de presentar a la prova final de juny per ser qualificat.

Encara que un alumne pugui justificar la seva absència el dia d’un examen de certificació, en cap cas es podrà realitzar aquesta prova un altre dia i es qualificarà l’alumne com a “no presentat”.

Alumnat menor d'edat

Els pares, mares o tutors legals de l’alumnat menor poden sol·licitar accés al registre d’assistència dels seus fills emplenant el següent formulari.

En rebre la sol·licitud d’accés, l’escola es posarà en contacte amb el sol·licitant per donar indicacions sobre com accedir al registre.

Permanència en el centre i nombre de convocatòries

Per superar els nivells bàsic, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, els alumnes disposen d’un nombre màxim d’anys equivalent al doble dels que s’estableixin per a l’idioma i el nivell corresponents.

Per tal de no exhaurir el nombre de convocatòries que es preveuen a la normativa vigent, l’alumnat té dret a sol·licitar una renúncia voluntària de la matrícula del curs.