1. Home
  2. /
  3. Escola
  4. /
  5. La nostra EOI

La nostra EOI

L’Escola Oficial d’Idiomes d’Inca és un centre públic d’ensenyament i certificació d’idiomes per adults. És un centre dependent de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. La nostra escola es va posar en marxa com a extensió de l’EOI Palma el 1999 però des del 2003 funciona com a centre independent. El nostre centre és la institució pública amb l’oferta d’ensenyaments d’idiomes més àmplia de la comarca.

Actualment la seu de l’EOI d’Inca es troba a l’edifici IES Berenguer d’Anoia, centre de secundària amb qui compartim instal·lacions i col·laboram. També tenim una ampliació a Alcúdia. Les aules de l’ampliació es troben en el centre de secundària IES Alcúdia.

A l’EOI d’Inca actualment hi oferim cursos d’alemany (del nivell A1 a B2), d’anglès (del nivell A1 a C2), de català (del nivell A1 a C2) i de francès (del nivell A1 a B2). Tots els cursos són de 120 hores, d’octubre a maig. Per norma general, les hores es distribueixen en sessions de dues hores dos dies a la setmana i un divendres al mes. A l’ampliació d’Alcúdia actualment s’hi imparteixen cursos d’anglès i alemany.

En els cursos ordinaris es treballa el desenvolupament, l’ús i el perfeccionament de la competència comunicativa en l’idioma objecte d’estudi per tal que els usuaris esdevenguin competents en el nivell que cursen.

Els cursos A2, B1, B2.2, C1.2 i C2 inclouen una prova de certificació mitjançant la qual es pot obtenir un certificat oficial de nivell. Les proves es celebren el maig/juny en convocatòria ordinària i el setembre en convocatòria extraordinària.

També oferim cursos en la modalitat semipresencial. Aquests cursos combinen l’ensenyament presencial amb l’ensenyament a distància. Les hores a distància es fan en línia de manera asincrònica mitjançant una aula virtual i seguint les orientacions i tutorització del professor/a que imparteix el curs. Aquesta modalitat és ideal per persones amb dificultats per conciliar la vida laboral o familiar amb els estudis.

Les persones que desitgin certificar sense fer un curs ordinari tenen l’opció de matricular-se en la modalitat lliure. Aquesta matrícula permet inscriure’s a les proves de certificació del nivell i idioma que desitgin i inclou la convocatòria ordinària i extraordinària.

L’Escola Oficial d’Idiomes d’Inca també ofereix els programes EOIES i EOI-CEPA, programes de col·laboració amb els IES, CC i CEPA de la comarca. Aquests programes ofereixen tutorització i assessorament per preparar alumnes d’aquests centres per les proves d’alemany, anglès i francès de la nostra EOI. La participació en aquests programes és voluntària i els centres que desitgen participar han d’enviar la sol·licitud de participació a la Direcció General de Planificació i Centres dins els terminis establerts d’acord amb la convocatòria anual.

L’equip de l’EOI d’Inca i l’ampliació d’Alcúdia valora molt positivament la riquesa que aporta comptar amb auxiliars de conversa nadius dels idiomes estrangers que impartim, per això, la nostra escola participa cada any en la convocatòria de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per obtenir auxiliars de conversa. Els auxiliars es coordinen i col·laboren amb el professorat de cada un dels departaments per treballar especialment l’expressió oral amb els alumnes i fer intercanvis culturals tant per donar a conèixer la seva cultura com per amarar-se de la nostra i així poder facilitar la seva integració a l’illa.

Continguts d'interès