1. Home
  2. /
  3. Secretaria
  4. /
  5. Preinscripció i matrícula
  6. /
  7. Matrícula d’actualització

Matrícula d’actualització

Cursos presencials i semipresencials 2022-23

Qui?

Persones que hàgin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes i vulguin actualitzar-ne els coneixements. Aquestes persones poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors.

(V. horaris dels cursos que s’oferten alemany, anglès, català, francès).

(V. llista de vacants pels cursos d’idiomes 2022-23 a Inca i Alcúdia).

NOTA: Qualsevol persona es pot matricular a l’EOI d’Inca o a l’extensió d’Alcúdia independentment del municipi on viu, estudia o treballa, sempre que compleixi els requisits d’accés.

Quan?

De dia 4 d’octubre de 2022 a dia 15 d’octubre de 2022.

Com?

Presentar a l’escola una sol·licitud per a realitzar aquest tipus de matrícula fent constar nom i llinatges, DNI, curs i idioma pel qual es sol·licita la matrícula. Enviar la sol·licitud a administracio@eoinca.com.

En cas que s’accepti la sol·licitud, l’escola informarà l’interessat qui haurà de procedir a formalitzar la matrícula i lliurar tota la documentació requerida.

Més informació

  • Aquesta sol·licitud només s’acceptarà en cas que hi hagi vacants.
  • Aquest tipus de matrícula no tendrà efectes acadèmics ni donarà lloc a cap certificació oficial.
  • Els alumnes en aquesta situació acadèmica no tendran dret a sol·licitar una nova expedició del certificat ja obtingut anteriorment.
  • Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.