Sol·licitud d’adaptació de proves per a persones amb dificultats específiques

Ultima actualització: 16 novembre 2021 a les 04:58 pm

  • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’han d’enviar a l’EOI d’Inca-Alcúdia en el moment de formalitzar la matrícula en el cas dels alumnes de la modalitat lliure. En el cas dels alumnes oficials presencials consultar a consergeria de l’escola la data límit d’aquest curs.
  • Cal descarregar i emplenar aquesta sol·licitud i enviar-la a la secretaria de l’EOI d’Inca-Alcúdia per correu electrònic a administracio@eoinca.com.
  • Totes les sol·licituds han d’indicar el tipus s’adaptació que es sol·licita i han d’anar acompanyades de la documentació justificativa de la discapacitat.
  • La documentació justificativa que cal aportar és la següent:
    • Certificat oficial en vigor de la discapacitat i el seu grau, expedit per l’autoritat competent.
    • Dictàmen tècnic facultatiu o informe oficial que indiqui el grau i les característiques de la discapacitat.
  • No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
  • L’EOI d’Inca-Alcúdia comunicarà per escrit (normalment per correu electrònic) la resolució de la sol·licitud a la persona interessada en el termini de 30 dies.

 Normativa de referència (Annex 4)

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 22 de gener de 2021 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2021 (correcció d’errades)