1. Home
 2. /
 3. Matrícula antics alumnes

Matrícula antics alumnes

Cursos presencials i semipresencials 2023-24

Qui?

Alumnes oficials presencials matriculats enguany, que hagin aprovat el curs a la convocatòria ordinària i que vulguin continuar els estudis del mateix idioma.

Quan?

De dia 6 de juliol de 2023 (a les 09:00 h) a dia 11 de juliol de 2023 (a les 23:59 h).

Com?

Procediment

1 - Tràmit de matrícula telemàtic:

Els enllaços estaran actius durant les dates indicades.

2 - Pagament de les taxes

Veure informació sobre taxes més avall.

3 - Enviament de documentació

En un únic correu a administracio@eoinca.com (abans de dia 11 de juliol de 2023 a les 23:59 h).

Documentació

 • Resguard de la matrícula telemàtica (en cas de fer la matrícula per més d’un idioma, s’ha de lliurar un resguard per a cada idioma)
 • Justificants de pagament de taxes (Model 046 ATIB) i/o justificant del dret a l’exempció o bonificació.
 • DNI/NIE escanejat (si el NIE és provisional s’ha d’adjuntar una còpia del passaport en vigor). En cap cas es permet un altre document per acreditar la identitat.
 • Autoritzacio d’ús de dades personals per part del centre
 • Altres:

  • Família nombrosa general i especial: presentar el carnet actualitzat
  • En situació d’atur: Informe del SOIB de període ininterromput inscrit en situació d’atur (amb data, com a màxim, de 30 dies anterior a la data d’inici de la matrícula)
  • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: Certificat de Conselleria de Serveis Socials i Esports, Direcció General d’Atenció a la Dependència.
  • Víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que depenen d’elles: documents que preveu la normativa vigent.
  • Membre de família monoparental general (guàrdia i custòdia única d’un fill o filla) i especial (guàrdia i custòdia única d’un fill o filla discapacitat, 2 o més fills): presentar UN dels següents documents
   • Carnet de família monoparental (títol familiar o títol individual) del Govern de les Illes Balears, o
   • Llibre de família o certificat de naixement en el que consti un sol progenitor, o
   • Sentència judicial on consti que un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat
  • Víctimes d’actes terroristes, cònjuge i fills o filles: Resolució administrativa corresponent (certificat de víctima de terrorisme emès pel Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya). En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar el llibre de família.
  • Altres: Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, joves en acolliment familiar i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

Pagament de taxes pels cursos presencials o semipresencials

Taxes ordinàries (antic alumnat)
Curs presencial o semipresencial*153,40 €Pagament Online
Taxa de Serveis Generals**11,62 €Pagament Online
TOTAL165,02 €
* S’ha de fer un pagament per cada curs al qual es matricula l’alumne/a.
** S’ha de fer un únic pagament per curs acadèmic (independentment del nombre de cursos i idiomes als qual l’alumne/a es matriculi).
Família nombrosa o monoparental general* (antic alumnat)
Curs presencial o semipresencial**76,70€Pagament Online
Taxa de Serveis Generals***5,81€Pagament Online
TOTAL82,51€
* S’ha d’acreditar documentalment
** S’ha de fer un pagament per cada curs al qual es matricula l’alumne/a.
*** S’ha de fer un únic pagament per curs acadèmic (independentment del nombre de cursos i idiomes als qual l’alumne/a es matriculi).

Més informació

 • Si un/a alumne/a no pot formalitzar la matrícula en els terminis indicats, ho podrà fer una altra persona en el seu lloc.
 • Una vegada formalitzada la matrícula només es tendrà dret a devolució de les taxes quan la supressió de grups sigui conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.
 • L’oferta dels nivells de cada idioma està supeditada al nombre d’alumnes matriculats. Per tant, els alumnes oficials presencials d’un nivell no tenen garantit l’accés durant el següent curs acadèmic al nivell immediatament superior al que han cursat.
 • En cas de dubtes o consultes, contactau amb el personal d’administració de l’EOI d’Inca-Alcúdia.