1. Home
  2. /
  3. Departaments
  4. /
  5. Alemany
  6. /
  7. Llibres de text

Llibres de text

Curs 2021-2022

CURSOSLLIBRE
BASIC A1DAS LEBEN A1 (Kurs- und Übungsbuch)
ISBN: 978-3-06-122089-1
Funk, Hermann; Kuhn, Christina; Nielsen, Laura; von Eggeling, Rita
EDITORIAL Cornelsen
BASIC A2NETZWERK NEU A2 (Kursbuch)
ISBN: 978-3-12-607164-2

NETZWERK NEU A2 (Übungsbuch)
ISBN: 978-3-12-607165-9
Dengler, Stefanie; Rusch, Paul; Schmitz, Helen; Sieber, Tanja
EDITORIAL Klett
INTERMEDI B1DAS LEBEN B1 (Kurs- und Übungsbuch)
ISBN: 978-3-06-122091-4
Kuhn, Christina; Funk, Hermann; von Eggeling, Rita; Weimann, Gunther
EDITORIAL Cornelsen
INTERMEDI B2.1SICHER! aktuell B2.1 (Kurs- und Übungsbuch)
ISBN: 978-3-19-601207-1
Perlmann-Balme, Michaela; Schwalb,Susanne; Matussek, Magdalena
EDITORIAL Hueber
INTERMEDI B2.2KOMPASS B2.2 (Kurs- und Übungsbuch)
ISBN: 978-3-12-670002-3
Birgit Braun, Nadja Fügert et al.
EDITORIAL Klett