1. Home
 2. /
 3. Secretaria
 4. /
 5. Preinscripció i matrícula
 6. /
 7. Matrícula antics alumnes curs primera...

Matrícula antics alumnes curs primera fase

Curs 2021 - 2022 - Juliol

Qui?

Alumnes oficials presencials matriculats enguany, que hagin aprovat el curs a la convocatòria ordinària i que vulguin continuar els estudis del mateix idioma.

(V. horaris dels cursos que s’oferten: alemany, anglès, català, francès)

Quan?

De dia 1 de juliol de 2021 (des de 9:00 h) a dia 12 de juliol de 2021 (fins a les 21:00 h).

Com?

Procediment

1 - Tràmit de matrícula telemàtic:

Només anglès i alemany. Veure horaris dels cursos que s’oferten a l’EOI d’Inca i a l’extensió d’Alcúdia.  Els enllaços estaran actius durant les dates indicades.

2 - Pagament de les taxes

3 - Enviament de documentació

En un únic correu a administracio@eoinca.com (abans de dia 12 de juliol de 2021 a les 23:59 h).

Documentació

 • Resguard de la matrícula telemàtica (en cas de fer la matrícula per més d’un idioma, s’ha de lliurar un resguard per a cada idioma)
 • Justificant de pagament de taxes (Model 046 ATIB)
 • DNI/NIE escanejat (si el NIE és provisional s’ha d’adjuntar una còpia del passaport en vigor). En cap cas es permet un altre document per acreditar la identitat.
 • Autoritzacio d’ús de dades personals per part del centre [PDF – 183kb]
 • Altres:

  • Si el domicili que figura al DNI no pertany a un dels municipis mencionats en les condicions d’accés, cal aportar un dels següents justificants:

   • certificat d’empadronament
   • contracte laboral o certificat d’empresa on hi consti l’adreça
   • certificat de matrícula del lloc d’estudi (en centres oficials)
  • Família nombrosa general i especial: presentar el carnet actualitzat
  • En situació d’atur: Informe del SOIB de període ininterromput inscrit en situació d’atur (amb data, com a màxim, de 30 dies anterior a la data d’inici de la matrícula)
  • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: Certificat de Conselleria de Serveis Socials i Esports, Direcció General d’Atenció a la Dependència.
  • Víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que depenen d’elles: documents que preveu la normativa vigent.
  • Membre de família monoparental general (guàrdia i custòdia única d’un fill o filla) i especial (guàrdia i custòdia única d’un fill o filla discapacitat, 2 o més fills): presentar UN dels següents documents
   • Carnet de família monoparental (títol familiar o títol individual) del Govern de les Illes Balears, o
   • Llibre de família o certificat de naixement en el que consti un sol progenitor, o
   • Sentència judicial on consti que un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat
  • Víctimes d’actes terroristes, cònjuge i fills o filles: Resolució administrativa corresponent (certificat de víctima de terrorisme emès pel Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya). En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar el llibre de família.
  • Altres: Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, joves en acolliment familiar i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

Mes informació

 • Si un/a alumne/a no pot formalitzar la matrícula en els terminis indicats, ho podrà fer una altra persona en el seu lloc.
 • Una vegada formalitzada la matrícula només es tendrà dret a devolució de les taxes quan la supressió de grups sigui conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.
 • L’oferta dels nivells de cada idioma està supeditada al nombre d’alumnes matriculats. Per tant, els alumnes oficials presencials d’un nivell no tenen garantit l’accés durant el següent curs acadèmic al nivell immediatament superior al que han cursat.
 • Municipis que pertànyen al partit judicial d’Inca: Alaró, Alcúdia, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Costitx, Escorca, Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Muro, Pobla (Sa), Pollença, Santa Margalida, Selva, Sencelles i Sineu.
 • En cas de dubtes o consultes, contactar amb el personal d’administració de l’EOI d’Inca-Alcúdia.