1. Home
  2. /
  3. Assistència alumnat

Assistència alumnat

L’assistència a classe i la puntualitat són molt importants per al correcte seguiment i aprofitament del curs i perquè el professorat pugui avaluar l’alumnat de manera continuada i objectiva.

Les justificacions de les absències s’han de fer per escrit (horari laboral o d’estudis, certificat mèdic o qualsevol altre justificant emès per l’empresa, institut, facultat, etc.).

Encara que un alumne pugui justificar la seva absència el dia d’un examen de certificació, en cap cas es podrà realitzar aquesta prova un altre dia i es qualificarà l’alumne com a “no presentat”.

Assistència mínima obligatòria per a l'avaluació contínua

L’assistència mínima obligatòria per tenir dret a l’avaluació contínua és el 70%. En cas d’absències superiors al 30%, l’alumne/a no tendrà dret a l’avaluació contínua i s’haurà de presentar a la prova final de juny.

Alumnes menors d'edat

Els pares o tutors legals dels alumnes menors de 18 anys es poden informar de l’assistència a classe dels seus fills enviant un correu electrònic al centre (eoiinca@educaib.eu), especificant-hi nom i llinatges de l’alumne/a i el curs i l’idioma al qual està matriculat.

Permanència en el centre i nombre de convocatòries

L’article 13 de l’Ordre de 8 de gener de 2008 per la qual es regulen els aspectes generals de l’organització dels ensenyaments d’idiomes de règim especial (BOIB núm. 12, de 24 de gener) estableix que l’alumne té dret a cursar aquests ensenyaments de forma presencial en el conjunt dels nivells bàsic, intermedi i avançat en un nombre màxim d’anys equivalent al doble dels ordenats al currículum de cada idioma. Malgrat això, el punt 3 de l’article 13 indica que, extraordinàriament, la permanència en la modalitat presencial es pot ampliar un any més en supòsits de malaltia o causa greu si ho autoritza la direcció general responsable dels ensenyaments de règim especial, prèvia sol·licitud i justificació.

Les Instruccions que regulen el procediment per sol·licitar la permanència extraordinària en un nivell dels ensenyaments d’idiomes de règim especial es descriuen en la resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent publicada al BOIB de dia 12 de febrer de 2009.