Títols i certificats

Ultima actualització: 31 gener 2021 a les 01:03 pm

INFORMACIÓ GENERAL

A partir de l’1 de gener de 2009 i segons la normativa apareguda en el BOIB, per a l’obtenció de certificats s’hauran de fer efectives les taxes corresponents, mitjançant l’imprès que es pot recollir a la secretaria del centre o mitjançant la secció corresponent de la pàgina de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

TIPUS DE CERTIFICATS

Certificat de matrícula: es tracta d’una certificació per acreditar que l’alumne oficial està matriculat al centre durant el curs acadèmic actual.

Certificat acadèmic personal: es tracta d’una certificació perquè l’alumne/a pugui acreditar tot el seu historial d’estudis a qualsevol de les EOI on ha estudiat, ja sigui presencialment o com a alumne lliure. Es pot sol·licitar de tots els cursos i nivells cursats (complet) o només dels que interessin (parcial). També es pot sol·licitar un certificat per destreses.

Certificat d’estudis o títol oficial: un cop l’alumne ha aprovat el segon curs del nivell bàsic, intermedi o avançat, o el nivell C1 o el C2 pot sol·licitar el certificat corresponent a la secretaria del centre. Aquest certificat s’ha de tramitar obligatòriament de manera presencial a la secretaria.

Certificat d’aptitud: l’alumne/a que en el seu moment va aprovar 5è del pla d’estudis LOGSE  pot sol·licitar aquest certificat únicament de manera presencial a la secretaria del centre.

PASSES PER OBTENIR UN CERTIFICAT

  • 1 Comunicau-ho presencialment a la  secretaria de l’escola o enviau un correu a administracio@eoinca.com especificant-hi l’assumpte “Obtenció de certificat de matrícula / acadèmic personal / d’estudis” i les vostres dades personals, amb una antelació mínima de tres dies laborables.
  • 2 Pagau les taxes corresponents a l’expedició del certificat oficial sol·licitat a través de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
   Els interessats que compleixin el requisits de “família nombrosa especial” estan exempts del pagament. També estan exempts de pagar taxes del Certificat acadèmic personal els alumnes en situació d’atur, que hauran d’aportar a secretaria un informe de període ininterromput inscrit en situació d’atur.Tots els sol·licitants que es beneficiïn de la reducció o de l’exempció en el pagament de les taxes caldrà que presentin el certificat corresponent actualitzat a la secretaria abans de recollir qualsevol dels certificats d’estudis descrits més amunt.
  • 3 Imprimiu el resguard del pagament de les taxes corresponents, portau-lo a la secretaria de l’escola i recolliu el certificat que prèviament havíeu demanat. Si heu fet la sol·licitud per correu electrònic, podeu adjuntar-hi el justificant del pagament. Adreçau-vos a la secretaria per recollir el certificat sol·licitat.
  • 4 Si no disposau de connexió a Internet, podeu fer el tràmit presencialment a la secretaria de l’escola.
  • 5 Per recollir el certificat, es pot delegar en una altra persona, que haurà de presentar una autorització vostra, a més d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI i una del vostre.

ENLLAÇOS per fer els pagaments dels TÍTOLS i CERTIFICATS

Pagament certificat academic o matrícula:

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5692

Pagament certificat acadèmic. Família nombrosa general:

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=7523

Pagament certificat oficial que acredita la superació d’un nivell:

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4062

Pagament certificat oficial que acredita la superació d’un nivell. Família nombrosa general:

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=7627

Pagament certificat d’aptitud d’un idioma (ensenyaments anteriors a la LOE):

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5965

Pagament certificat d’aptitud d’un idioma (ensenyaments anteriors a la LOE). Família nombrosa general:

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=7629

Pagament certificat per destreses:

http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6093

Pagament certificat per destreses. Família nombrosa general:

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=7518