Sol·licitud d’adaptació de proves per a persones amb dificultats específiques

  • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’hauran de presentar per escrit a la secretaria de l’EOI d’Inca no més tard del 23/03/2020 (data que s’estableix en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de gener de 2020 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2020).
  • S’ha de descarregar i emplenar aquesta sol·licitud que es presentarà a la secretaria de l’EOI d’Inca o es trametrà per correu electrònic (eoiinca@educaib.eu).
  • S’hi faran constar els motius al·legats i la petició d’adaptació concreta.
  • Totes les sol·licituds s’hauran d’acompanyar amb la justificació documental de la incidència.
  • No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
  • L’EOI d’Inca comunicarà per escrit (normalment per correu electrònic) la resolució de la sol·licitud.

 

Normativa de referència (Annex 4)