Sol·licitud d´adaptació de proves per a persones amb dificultats específiques

  • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’hauran de presentar per escrit a la secretaria de l’EOI d’Inca no més tard del 22/03/2019 (data que estableix en BOIB en la convocatòria de matrícula de les proves de certificació)
  • S’ha de descarregar i omplir aquesta sol·licitud  que es presentarà a l’EOI d’Inca.
  • S’hi faran constar els motius al·legats i la petició d’adaptació concreta.
  • Totes les sol·licituds s’hauran d’acompanyar amb la justificació documental de la incidència.
  •  No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
  • L’EOI d’Inca comunicarà per escrit (normalment correu electrònic) la resolució de la sol·licitud.