Sol·licitud d’adaptació de proves per a persones amb dificultats específiques

Ultima actualització: 22 març 2022 a les 11:59 am

  • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’han d’enviar a l’EOI d’Inca-Alcúdia en el moment de formalitzar la matrícula en el cas dels alumnes de la modalitat lliure. En el cas dels alumnes oficials la data límit és 2 de maig de 2022.
  • Cal descarregar i emplenar aquesta sol·licitud i enviar-la a la secretaria de l’EOI d’Inca-Alcúdia per correu electrònic a administracio@eoinca.com.
  • Totes les sol·licituds han d’indicar el tipus s’adaptació que es sol·licita i han d’anar acompanyades de la documentació justificativa de la discapacitat.
  • La documentació justificativa que cal aportar és la següent:
    • Certificat oficial en vigor de la discapacitat i el seu grau, expedit per l’autoritat competent.
    • Dictàmen tècnic facultatiu o informe oficial que indiqui el grau i les característiques de la discapacitat.
  • No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
  • L’EOI d’Inca-Alcúdia comunicarà per escrit (normalment per correu electrònic) la resolució de la sol·licitud a la persona interessada en el termini de 30 dies.

 Normativa de referència (Annex 4)

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 de gener de 2022 per la qual es convoquen les proves de certificació de nivell dels idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2022, s’estableix el procediment de matrícula dels alumnes de la modalitat lliure i es regulen els períodes per a la sol·licitud de les adaptacions de proves per als aspirants amb necessitats específiques