Matrícula nous alumnes – setembre

Ultima actualització: 23 setembre 2022 a les 07:17 am

CURSOS PRESENCIALS I SEMIPRESENCIALS 2022-23

Normativa que regula el procés d’admissió
Normativa que regula el calendari del procés d’admissió 

QUI?

 • Persones que vulguin començar a estudiar a l’EOI d’Inca o reprendre estudis que varen interrompre.
  • Sense coneixements previs de l’idioma > accedir a A1
  • Amb coneixements previs
   • Amb prova de nivell (veure apartat “QUAN” > “Proves de nivell” més avall)
   • Acreditant el nivell amb un certificat reconegut (Els certificats oficials reconeguts donaran accés al nivell o curs immediatament superior en l’idioma corresponent)
 • Alumnes de That’s English, lliures o EOIES que vulguin continuar cursant estudis a l’EOI d’Inca-Alcúdia com alumnes oficials presencials.

(V. horaris dels cursos que s’oferten: alemanyanglèscatalàfrancès)

Condicions per matricular-se

 • Tenir almenys 16 anys (o complir-los dins l’any natural en què comencen els estudis) o haver aprovat 4t curs d’ESO.
 • Per idiomes estrangers diferents del cursat a ESO com a primera llengua estrangera, tenir 14 anys o complir-los dins l’any natural en què comencen els estudis.

NOTA: Qualsevol persona es pot matricular a l’EOI d’Inca o a l’extensió d’Alcúdia independentment del municipi on viu, estudia o treballa, sempre que compleixi els requisits d’accés.

 

QUAN?

De dia 23 de setembre de 2022 (09:00 h) a dia 30 de setembre de 2022 (23:59 h).

PROVES DE NIVELL:

 • Anglès: Telemàtica, dia 14, 15, 16 i 28, 29, 30 de setembre de 2022 (Clica aquí per fer la prova d’anivellació d’anglès)
 • Alemany: Presencial, dia 21 i 26 de setembre de 2022 – 18.00 h – Aula 101 EOI d’Inca (Ctra. Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)
 • Català: Presencial, dia 21 i 26 de setembre de 2022 – 18.00 h – Aula 103 EOI d’Inca (Ctra. Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)
 • Francès: Presencial, dia 21 i 26 de setembre de 2022- 17.00 h – Aula 306 EOI d’Inca (Ctra. Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)

 

VEURE RESULTATS AQUÍ - Pendent

COM?

Procediment:

0 Prova d’anivellació, si escau

1 Tràmit de matrícula telemàtic: (els enllaços estaran actius durant les dates indicades)

 • Matrícula als cursos de l’EOI d’Inca
 • Matrícula als cursos de l’extensió d’Alcúdia (només anglès i alemany)

2 Pagament de les taxes (V. informació sobre taxes més avall)

3 Enviament de documentació en un únic correu a administracio@eoinca.com (abans de dia 29 de setembre de 2022 a les 23:59 h).

Documentació:

 • Resguard de la matrícula telemàtica (en cas de fer la matrícula per més d’un idioma, s’ha de lliurar un resguard per a cada idioma)
 • Justificant de pagament de taxes (Model 046 ATIB)
 • Resguard de la prova d’anivellament online (només anglès) o certificat d’acreditació del nivell
 • DNI/NIE escanejat (si el NIE és provisional s’ha d’adjuntar una còpia del passaport en vigor). En cap cas es permet un altre document per acreditar la identitat.
 • Autoritzacio d’ús de dades personals per part del centre
 • Altres:

  • Família nombrosa general i especial: presentar el carnet actualitzat
  • En situació d’atur: Informe del SOIB de període ininterromput inscrit en situació d’atur (amb data, com a màxim, de 30 dies anterior a la data d’inici de la matrícula)
  • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: Certificat de Conselleria de Serveis Socials i Esports, Direcció General d’Atenció a la Dependència.
  • Víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que depenen d’elles: documents que preveu la normativa vigent.
  • Membre de família monoparental general (guàrdia i custòdia única d’un fill o filla) i especial (guàrdia i custòdia única d’un fill o filla discapacitat, 2 o més fills): presentar UN dels següents documents
   • Carnet de família monoparental (títol familiar o títol individual) del Govern de les Illes Balears, o
   • Llibre de família o certificat de naixement en el que consti un sol progenitor, o
   • Sentència judicial on consti que un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat
  • Víctimes d’actes terroristes, cònjuge i fills o filles: Resolució administrativa corresponent (certificat de víctima de terrorisme emès pel Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya). En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar el llibre de família.
  • Altres: Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, joves en acolliment familiar i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

 

ATENCIÓ: Per a que la matrícula tengui validesa, s’ha d’enviar tota la documentació en un únic correu a administracio@eoinca.com dins els terminis establerts. Les persones que enviïn la documentació i/o facin el pagament fora de termini perden la reserva de plaça i no tenen dret a la devolució de les taxes.

PAGAMENT DE TAXES PELS CURSOS PRESENCIALS O SEMIPRESENCIALS

CONCEPTE ALUMNAT ORDINARI FAMÍLIA NOMBROSA O
MONOPARENTAL GENERAL
(S’ha d’acreditar documentalment)
NOU ALUMNAT  Curs presencial
o semipresencial*
153,40 €
PAGAMENT ONLINE 
 76,70 €
PAGAMENT ONLINE
Serveis generals**  11,62 €
PAGAMENT ONLINE
 5,81 €
PAGAMENT ONLINE
Obertura d’expedient***  24,40 €
PAGAMENT ONLINE
 12,20 €
PAGAMENT ONLINE
TOTAL  189,42 € 94,71 €

 

 • *S’ha de fer un pagament per cada curs al qual es matricula l’alumne/a.
 • **S’ha de fer un únic pagament per curs acadèmic (independentment del nombre de cursos i idiomes als qual l’alumne/a es matriculi).
 • ***Només per alumnat que no ha pagat la taxa d’obertura d’expedient amb anterioritat.

MÉS INFORMACIÓ

 • Si un/a alumne/a no pot formalitzar la matrícula en els terminis indicats, ho podrà fer una altra persona en el seu lloc.
 • Una vegada formalitzada la matrícula només es tendrà dret a devolució de les taxes quan la supressió de grups sigui conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.
 • L’oferta dels nivells de cada idioma està supeditada al nombre d’alumnes matriculats. Per tant, els alumnes oficials presencials d’un nivell no tenen garantit l’accés durant el següent curs acadèmic al nivell immediatament superior al que han cursat.
 • En cas de dubtes o consultes, contactar amb el personal d’administració de l’EOI d’Inca-Alcúdia.