Matrícula lliures 2021

Normativa que regula la convocatòria (correcció d’errades)

QUI?

Les persones que vulguin obtenir un certificat de nivell d’un dels idiomes i nivells que s’oferten a l’EOI d’Inca-Alcúdia en la modalitat lliure i compleixin les condicions d’accés (V. quadre resum dels nivells i idiomes que s’oferten a l’EOI d’Inca i a l’extensió d’Alcúdia).

LES PERSONES INTERESSADES A INSCRIURE’S A LES PROVES DE CATALÀ, únicament ho podran fer a la EOI de Palma Andreu Crespí Plaza, independentment del municipi en què viu, estudia o treballa.

Condicions per inscriure’s

 • Tenir 16 anys o complir-los dins l’any natural en què es fa la preinscripció. També s’hi poden inscriure les persones que tenguin 14 anys o més per fer la prova d’un idioma diferent del que cursen com a primer idioma estranger a l’educació secundària obligatòria.
 • Una mateixa persona es pot inscriure per fer les proves lliures de més d’un idioma però no més de dos nivells d’un mateix idioma.
 • Les persones interessades poden inscriure’s de qualsevol nivell sense haver aprovat el nivell inferior.
 • Acreditació que viu, estudia (en un centre oficial) o treballa en un dels següents municipis: Alaró, Alcúdia, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Costitx, Escorca, Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Muro, Pobla (Sa), Pollença, Santa Margalida, Selva, Sencelles i Sineu.
 • L’alumnat de les modalitats presencial, d’anglès a distància i del programa EOIES que es trobi cursant el primer curs d’un determinat nivell es pot presentar a les proves de certificació lliures del mateix nivell o d’un altre nivell de qualsevol idioma com a alumnat lliure.
 • L’alumnat de les modalitats presencial, d’anglès a distància i del programa EOIES que es trobi cursant el segon curs d’un determinat idioma i nivell es pot presentar a les proves lliures de certificació d’altres nivells del mateix idioma o de qualsevol altre idioma com a alumne/a lliure, però no a les del mateix nivell i idioma que cursa.

 

QUAN?

De dia 9 de febrer de 2021 (09:00 h) a dia 23 de febrer de 2021 (22:00 h).

Consultar dates de les proves.

COM?

Procediment:

1 Tràmit de matrícula telemàtic:

-Inscripció de les proves a Inca
-Inscripció de les proves a Alcúdia

2 Pagament de taxes (V. informació sobre taxes)
3 Enviament de documentació en un únic correu a administracio@eoinca.com (abans de dia 23 de febrer de 2021 a les 23:59 h).

Documentació:

 • Resguard de la matrícula online
 • Justificant de pagament de taxes (Model 046 ATIB)
 • DNI/NIE escanejat (si el NIE és provisional s’ha d’adjuntar una còpia del passaport en vigor). En cap cas es permet un altre document per acreditar la identitat.
 • Altres:

  • Si el domicili que figura al DNI no pertany a un dels municipis mencionats en les condicions d’accés, cal aportar un dels següents justificants:

   • certificat d’empadronament
   • contracte laboral o certificat d’empresa on hi consti l’adreça
   • certificat de matrícula del lloc d’estudi (en centres oficials)
  • En cas d’alumnes menors, imprès d’autorització d’enregistrament de veu durant les proves de certificació per menors d’edat.
  • Adaptació de les proves: model de sol·licitud i documentació justificativa.
  • Família nombrosa general i especial: presentar el carnet actualitzat
  • En situació d’atur: Informe del SOIB de període ininterromput inscrit en situació d’atur (amb data, com a màxim, de 30 dies anterior a la data d’inici de la matrícula)
  • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: Certificat de Conselleria de Serveis Socials i Esports, Direcció General d’Atenció a la Dependència.
  • Víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que depenen d’elles: documents que preveu la normativa vigent.
  • Membre de família monoparental general (guàrdia i custòdia única d’un fill o filla) i especial (guàrdia i custòdia única d’un fill o filla discapacitat, 2 o més fills): presentar UN dels següents documents

   • Carnet de família monoparental (títol familiar o títol individual) del Govern de les Illes Balears, o
   • Llibre de família o certificat de naixement en el que consti un sol progenitor, o
   • Sentència judicial on consti que un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat
  • Víctimes d’actes terroristes, cònjuge i fills o filles: Resolució administrativa corresponent (certificat de víctima de terrorisme emès pel Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya). En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar el llibre de família.
  • Altres: Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, joves en acolliment familiar i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

 

ATENCIÓ: Per a que la inscripció tengui validesa, s’ha d’enviar tota la documentació en un únic correu a administracio@eoinca.com dins els terminis establerts. Les persones que enviïn la documentació fora de termini no tenen dret a la devolució de les taxes.

MÉS INFORMACIÓ

 • La inscripció a les proves lliures dona dret a presentar-se a les convocatòries ordinària i extraordinària (veure calendari de proves).
 • La prova s’ha de fer a l’escola oficial d’idiomes on s’ha efectuat la matrícula. En cap cas no es pot autoritzar el trasllat d’expedient dels alumnes lliures.
 • Si al centre que li correspon segons el municipi on viu, treballa o estudia no convoquen proves de l’idioma o del nivell del qual es vol examinar, es pot inscriure a una altra escola oficial d’idiomes.
 • No es permetrà en cap cas la realització de proves fora del calendari oficial establert. La impossibilitat de fer la prova o la concurrència de les proves no dóna dret a la devolució de les taxes.
 • Per tenir dret a l’obtenció de la qualificació global final, cal presentar-se a totes les parts de la prova.
 • Per superar la prova de competència general que dona dret als certificats de nivell corresponent, cal obtenir una puntuació mínima del 65% de la puntuació total de la prova i superar cadascuna de les parts que constitueixen la prova amb un mínim del 50%.
 • A la convocatòria extraordinària els candidats estan exempts de realitzar les parts superades amb un 50% o més en la convocatòria ordinària. No obstant això, es poden presentar de nou a totes les parts de la prova. A efectes de certificació, per fer la mitjana aritmètica de la nota global final, prevaldrà sempre la nota més alta obtinguda a les dues convocatòries. No es podran tornar a presentar a la convocatòria extraordinària aquells candidats que a la convocatòria ordinària ja hagin obtingut un 65% global i per tant tenen dret al certificat de nivell.
 • Les persones que es presentin per la modalitat lliure i que posteriorment vulguin obtenir plaça com a alumnes oficials presencials de l’EOI d’Inca per al curs acadèmic 2021/22 hauran de realitzar la preinscripció en els terminis i condicions que determini la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.
 • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació dels candidats que necessitin condicions especials a causa d’algun tipus de discapacitat s’hauran d’enviar a la secretaria de l’EOI d’Inca-Alcúdia amb la justificació documental corresponent.