Matrícula darreres vacants curs 2021-22

Ultima actualització: 11 octubre 2021 a les 07:23 am

Normativa que regula el procés d’admissió
Normativa que regula el calendari del procés d’admissió 

QUI?

Alumnes que no han formalitzat la matrícula pel curs 2021-22 en els processos d’admissió anteriors.

(V. Llista de vacants pels cursos d’idiomes 2021-22)

QUAN?

1 8 d’octubre de 2021: publicació llista de darreres vacants.

2 8 d’octubre de 2021: prova d’anivellació presencial (si escau*)

 • Alemany: Presencial, dia 8 d’octubre- 18.00 h – Aula 101 (EOI d’Inca Carretera Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)
 • Català: Presencial, dia 8 d’octubre – 18.00 h – Aula 103 (EOI d’Inca Carretera Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)
 • Francès: Presencial, dia 8 d’octubre – 17.00 h – Aula 306 (EOI d’Inca Carretera Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)
 • ANGLÈS: ONLINE, de dia 11 d’octubre (08.00 h) a dia 14 d’octubre (22.00 h)

 

*Si es disposa d’un certificat acreditatiu per poder accedir al nivell immediatament superior, caldrà aportar-lo amb la resta de documentació. (V. certificats reconeguts).

3 11 d’octubre de 2021 (09:00 h) a dia 14 d’octubre de 2021 (21:00 h): tràmit telemàtic per formalitzar la matrícula.

COM?

Procediment:

1 Prova d’anivellació: ONLINE (anglès) o PRESENCIAL (alemany, català i francès) per accedir a qualsevol curs superior a A1 si no es disposa de certificat acreditatiu del nivell de l’idioma.

2 Tràmit de matrícula telemàtic: (els enllaços estaran actius durant les dates indicades)

 • Matrícula als cursos de l’EOI d’Inca
 • Matrícula als cursos de l’extensió d’Alcúdia (només anglès i alemany)

3 Pagament de les taxes (V. informació sobre taxes)

4 Enviament de documentació en un únic correu a administracio@eoinca.com (abans de dia 14 d’octubre de 2021 a les 23:59 h).

Documentació:

 • Resguard de la matrícula telemàtica (en cas de fer la matrícula per més d’un idioma, s’ha de lliurar un resguard per a cada idioma)
 • Resguard de la prova d’anivellament online (només anglès) o certificat acreditatiu.
 • DNI/NIE escanejat (si el NIE és provisional s’ha d’adjuntar una còpia del passaport en vigor). En cap cas es permet un altre document per acreditar la identitat.
 • Justificant de pagament de taxes (Model 046 ATIB)
 • Autoritzacio d’ús de dades personals per part del centre
 • Altres:

  • Família nombrosa general i especial: presentar el carnet actualitzat
  • En situació d’atur: Informe del SOIB de període ininterromput inscrit en situació d’atur (amb data, com a màxim, de 30 dies anterior a la data d’inici de la matrícula)
  • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: Certificat de Conselleria de Serveis Socials i Esports, Direcció General d’Atenció a la Dependència.
  • Víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que depenen d’elles: documents que preveu la normativa vigent.
  • Membre de família monoparental general (guàrdia i custòdia única d’un fill o filla) i especial (guàrdia i custòdia única d’un fill o filla discapacitat, 2 o més fills): presentar UN dels següents documents
   • Carnet de família monoparental (títol familiar o títol individual) del Govern de les Illes Balears, o
   • Llibre de família o certificat de naixement en el que consti un sol progenitor, o
   • Sentència judicial on consti que un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat
  • Víctimes d’actes terroristes, cònjuge i fills o filles: Resolució administrativa corresponent (certificat de víctima de terrorisme emès pel Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya). En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar el llibre de família.
  • Altres: Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, joves en acolliment familiar i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

 

ATENCIÓ: Per a que la matrícula tengui validesa, s’ha d’enviar tota la documentació en un únic correu a administracio@eoinca.com dins els terminis establerts. Les persones que enviïn la documentació i/o facin el pagament fora de termini no tenen dret a la devolució de les taxes.

MÉS INFORMACIÓ

 • Si un/a alumne/a no pot formalitzar la matrícula en els terminis indicats, ho podrà fer una altra persona en el seu lloc.
 • Una vegada formalitzada la matrícula, només es tendrà dret a devolució de les taxes quan la supressió de grups sigui conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.
 • L’ordre d’entrada de les sol·licituds determina l’admissió en les places vacants.
 • L’oferta dels nivells de cada idioma està supeditada al nombre d’alumnes matriculats. Per tant, els alumnes oficials presencials d’un nivell no tenen garantit l’accés durant el següent curs acadèmic al nivell immediatament superior al que han cursat.
 • Municipis que pertànyen al partit judicial d’Inca: Alaró, Alcúdia, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Costitx, Escorca, Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Muro, Pobla (Sa), Pollença, Santa Margalida, Selva, Sencelles i Sineu.
 • En cas de dubtes o consultes, contactar amb el personal d’administració de l’EOI d’Inca-Alcúdia.