Normativa

Ultima actualització: 21 abril 2020 a les 01:27 pm

Normativa autonòmica

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 d’abril de 2020, per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes dels cursos conduents a certificació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial de la modalitat presencial, lliure i a distància, i del programa EOIES i EOI-CEPA per al curs 2019-2020.

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 d’abril de 2020, per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes dels cursos bàsic A1, intermedi B2.1 i avançat C1.1 d’alemany, anglès, francès, i italià, i de bàsic A1, bàsic A2.1, intermedi B1.1 i intermedi B2.1 d’àrab, rus i xinès de la modalitat presencial de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per al curs 2019-2020.

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de gener de 2020 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2020.

Instruccions bàsiques per al curs 2019-2020, en relació amb l’avaluació i la promoció dels alumnes de les EOI de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre no es publiqui la normativa autonòmica adient que la reguli.

Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableixen l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 66 de 16 de maig de 2019).

Normativa estatal

Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto.