Matrícula EOIES

Ja s’ha acabat el període de matrícula d’EOIES

 Consultau al web de la Conselleria d’Educació la normativa que regula la convocatòria d’EOIES.
Clicau a “Resolució convocatòria proves BOIB 20Febr20201″

Informació general per a alumnes i famílies

Llegeix atentament el Full informatiu per a alumnes i famílies (es descarregarà en format PDF).

En aquest full informatiu t’explicam:

 • on i quan has de fer la matrícula
 • com l’has de fer  (t’explicam tot el procés)
 • quant, on i com has de pagar i
 • quina documentació has d’entregar

A més, entendràs la importància i el significat dels següents apartats.

Enllaç a la matrícula telemàtica

Inscriu-te a les proves finals d’EOIES fent la matrícula telemàtica.

L’ENLLAÇ  ESTARÀ ACTIU DEL 8 AL 22 DE MARÇ NOMÉS

Mira  el vídeo explicatiu d’ajuda que mostra com fer la inscripció telemàtica.

Enllaços per al pagament de taxes per a l’alumnat d’EOIES

TIPUS DE TAXA
ORDINÀRIA BONIFICADA EXEMPTA
ENLLAÇ A L’ATIB 23,25 €
PAGAMENT TELEMÀTIC TAXA ORDINÀRIA
11,63 €
PAGAMENT TELEMÀTIC TAXA BONIFICADA
0 €
SITUACIONS (Cap de les altres)
 • Família nombrosa general.
 • Família monoparental general
 • Família nombrosa especial.
 • Família monoparental especial
 • Alumne/a en situació d’atur
 • Alumne/a amb discapacitat ≥ 33%
 • Víctimes de terrorisme, cònjuge i fills
 • Víctimes de violència de gènere i fills que en depenen
 • Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial
DOCUMENTS
 • Justificant de pagament de l’ATIB
 • Justificant de pagament de l’ATIB
 • Document acreditatiu (de ser família nombrosa/monoparental general)
 • Document acreditatiu (de trobar-se en alguna de les situacions anteriors)

ENLLAÇ A L’AUTORITZACIÓ PER A L’ENREGISTRAMENT DE MENORS

En cas d’alumnes menors, cal imprimir i que els pares, mares o tutors legals signin, l’imprès d’autorització d’enregistrament de veu durant les proves finals per a menors d’edat.

DATES DE LES PROVES FINALS

Consultau les dates de les proves.

MÉS INFORMACIÓ

 • La inscripció a les proves finals d’EOIES dona dret a presentar-se a les convocatòries ordinària i extraordinària (veure calendari de proves).
 • No es permetrà en cap cas la realització de proves fora del calendari oficial establert. La impossibilitat de fer la prova o la concurrència de les proves no dóna dret a la devolució de les taxes.
 • La taxa inclou només els drets d’examen (convocatòries ordinària i extraordinària) però no l’expedició del títol.
 • Per tenir dret a l’obtenció de la qualificació global final, cal presentar-se a totes les parts de la prova.
 • Per superar la prova de competència general que dona dret als certificats de nivell corresponent, cal obtenir una puntuació mínima del 65% de la puntuació total de la prova i superar cadascuna de les parts que constitueixen la prova amb un mínim del 50%.
 • A la convocatòria extraordinària els candidats estan exempts de realitzar les parts superades amb un 50% o més en la convocatòria ordinària. No obstant això, es poden presentar de nou a totes les parts de la prova. A efectes de certificació, per fer la mitjana aritmètica de la nota global final, prevaldrà sempre la nota més alta obtinguda a les dues convocatòries. No es podran tornar a presentar a la convocatòria extraordinària aquells candidats que a la convocatòria ordinària ja hagin obtingut un 65% global i per tant tenen dret al certificat de nivell.
 • Per superar les proves dels cursos bàsic A1, intermedi B2.1, i avançat C1.1 cal obtenir un mínim del 50% de la puntuació total i un mínim del 50% en cadascuna de les cinc parts que s’avaluen.
 • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació dels candidats que necessitin condicions especials a causa d’algun tipus de discapacitat s’hauran d’enviar a la secretaria de l’EOI d’Inca-Alcúdia amb la justificació documental corresponent.