Pla d’estudis

Ultima actualització: 4 juny 2022 a les 10:13 am

Normativa que regula el currículum a nivell estatal
Normativa que regula el currículum a nivell autonòmic

PLA D’ESTUDIS ACTUAL

Els ensenyaments d’idiomes que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes s’organitzen en els següents nivells i cursos:

NIVELLS CURSOS
Alemany Anglès Francès Català
NIVELL BÀSIC
(correspon al nivell A del MECR)
A1 A1 A1 A1 A1
A2 A2 A2 A2 A2
NIVELL INTERMEDI
(correspon al nivell B del MECR)
B1
B1 B1 B1 B1
B2
B2.1 B2.1 B2.1 B2
B2.2 B2.2 B2.2
NIVELL AVANÇAT
(correspon al nivell C del MECR)
C1  C1.1 C1.1  C1.1 C1
 C1.2 C1.2  C1.2
C2  C2   C2  C2   C2

EQUIVALÈNCIES AMB ANTERIORS PLANS D’ESTUDIS

Ensenyaments que regula el Reial decret 967/1988, de 2 de setembre Ensenyaments que regula el Reial decret 944/2003, de 18 de juliol Ensenyaments que regula el Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre Ensenyaments que regula l’actual pla d’estudis
1r curs del cicle elemental 1r curs del nivell bàsic Nivell bàsic (A2) Nivell bàsic
2n curs del cicle elemental 2n curs del nivell bàsic
- Certificat de nivell bàsic Certificat de nivell bàsic Certificat de nivell bàsic A2
3r curs del cicle elemental - Nivell intermedi (B1) Nivell intermedi B1
Certificació acadèmica del cicle elemental - Certificat de nivell intermedi Certificat de nivell intermedi B1
1r curs del cicle superior - Nivell avançat (B2) Nivell intermedi B2
2n curs del cicle superior
Certificat d’aptitud   - Certificat de nivell avançat  Certificat de nivell intermedi B2
- - Nivell C1 Nivell avançat C1
- - Certificat de nivell C1 Certificat de nivell avançat C1
- - Nivell C2 Nivell avançat C2
- - Certificat de nivell C2 Certificat de nivell avançat C2

 

Nota: Aquestes equivalències no donen dret a convalidació de títols de plans d’estudis diferents als ensenyaments cursats.