Pla d’estudis

El pla d’estudis es concreta en el Reial Decret 1629/2006 de 29 de desembre, mitjançant el qual es regulen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial. L’esmentat decret estableix que els aspectes bàsics del currículum del nivell bàsic, intermedi i avançat han de tenir com a referència les competències pròpies dels nivells A2, B1 i B2 del Consell d’Europa, respectivament, segons es defineixen al Marc europeu comú de referència per a les llengües.

L’Ordre de 8 de gener de 2008 té com a objecte establir les característiques i l’organització dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears. Segons la mateixa Ordre, s’autoritza a les escoles oficials d’idiomes organitzar i impartir cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes i per a cursos de nivell C1 i C2 del Consell d’Europa.

El Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, (BOE núm. 311, de 23 de desembre de 2017) pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l’efecte de certificació, s’estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1, i avançat C2, dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i s’estableixen les equivalències entre els ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats en diversos plans d’estudis i els d’aquest Reial decret, en l’article 6. Ordenació dels nivells intermedi i avançat punt 1 disposa que les administracions educatives poden organitzar els ensenyaments dels nivells intermedi i avançat en tres cursos com a mínim i en quatre com a màxim, per a cada nivell en el seu conjunt, en els termes que aquelles determinin, segons les peculiaritats de cada idioma.

El Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableixen l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ).

L’ordenació dels nivells a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels idiomes que actualment s’imparteixen a l’EOI d’Inca és la següent:

 

Alemany / Anglès / Francès

Català

Nivells

Cursos

Hores

Cursos

Hores

A1

1

120

1

120

A2

1

120

1

120

B1

1

120

1

120

B2

2

240

1

120

C1

2

240

1

120

C2

1

120

1

120

 

 

 Nivells i certificats

Alemany, anglès i francès

Bàsic A1
Bàsic A2 Certificat nivell Bàsic A2
Intermedi B1 Certificat nivell Intermedi B1
Intermedi B2.1.
Intermedi B2.2. Certificat nivell Intermedi B2
Avançat C1.1.
Avançat C1.2. Certificat nivell Avançat C1
Avançat C2 Certificat nivell Avançat C2

Català

Bàsic A1
Bàsic A2 Certificat nivell Bàsic A2
Intermedi B1 Certificat nivell Intermedi B1
Intermedi B2 Certificat nivell Intermedi B2
Avançat C1 Certificat nivell Avançat C1
Avançat C2 Certificat nivell Avançat C2

 

Equivalències pla d’estudis anteriors i actual

Ensenyaments regulats pel Reial Decret 967/1988, de 2 de setembre

Ensenyaments regulats pel Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre Ensenyaments regulats per Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre
Primer curs del cicle elemental Primer curs de nivell bàsic Bàsic A1
Segon curs del cicle elemental Segon curs de nivell bàsic Bàsic A2
Certificat de nivell bàsic (A2) Certificat de nivell Bàsic A2
Tercer curs del cicle elemental Primer curs de nivell intermedi

 

Intermedi B1

Segon curs de nivell intermedi
Certificat elemental Certificat de nivell intermedi (B1) Certificat de nivell Intermedi B1
Primer curs de cicle superior Primer curs de nivell avançat Intermedi B2.1.
Segon curs de cicle superior Segon curs de nivell avançat Intermedi B2.2.
Certificat d’aptitud Certificat de nivell avançat (B2) Certificat de nivell Intermedi B2
Avançat C1.1.
Avançat C1.2.
Certificat de nivell Avançat C1
Avançat C2
Certificat de nivell Avançat C2

 

Accés als ensenyaments d’idiomes de règim especial

Els certificats acreditatius d’haver adquirit les competències pròpies dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 dels ensenyaments regulats per aquest Decret permeten accedir, respectivament, als ensenyaments dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 de l’idioma i la modalitat corresponents.

Els certificats oficials de llengua catalana dels nivells A1, A2, B1, B2 i C1 permeten accedir, respectivament, als ensenyaments de règim especial de català dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2.

D’acord amb l’article 2, punt 4, del Reial decret 1041/2017, sense perjudici del que s’estableix en els apartats anteriors poden accedir a qualsevol curs diferent del primer curs del nivell bàsic 1 les persones que acreditin el domini de les competències suficients de l’idioma mitjançant la prova d’anivellació que estableixin les escoles. Aquesta prova no té validesa acadèmica i només serveix per a un curs acadèmic.