Informació general

Curs 2017-2018

Convocatòria matrícula proves Programa EOIES curs 2017-18

Sol·licitud d´adaptació de proves per a persones amb dificultats específiques

  • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’hauran de presentar per escrit a la secretaria de l’EOI d’Inca no més tard del 23/03/2018 (data que estableix en BOIB en la convocatòria de matrícula de les proves de certificació)
  • S’ha de descarregar i omplir aquesta sol·licitud  que es presentarà a l’EOI d’Inca.
  • S’hi faran constar els motius al·legats i la petició d’adaptació concreta.
  • Totes les sol·licituds s’hauran d’acompanyar amb la justificació documental de la incidència.
  •  No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
  • L’EOI d’Inca comunicarà per escrit (normalment correu electrònic) la resolució de la sol·licitud.

Formulari dades professorat EOIES

Accés al formulari (a emplenar per tot el professorat implicat dels IES al programa EOIES)

Resolució

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2480478&coduo=36&lang=ca

Centres inscrits

Llistat definitiu de centres admesos i exclosos al Programa EOIES 2017-18

Prova d’anivellament

La prova es pot realitzar del dia 9 al dia 19 d’octubre en el següent enllaç:

http://www.caib.es/sites/ensenyamentsderegimespecial/ca/prova_eoi-64421/?campa=yes

 

Calendari reunions

 

Sessions d’estandardització

 

 

Resolució proves EOIES 2017-2018 (ACTUALITZAT 08/01/2018)

Resolució matrícula EOIES 2017-2018