Informació general

Curs 2018-2019

Convocatòria matrícula proves Programa EOIES curs 2018-19

Ja s’ha publicat la convocatòria de matrícula per a les proves del Programa EOIES. La matrícula es podrà fer efectiva entre els dies 22 de gener i 5 de febrer.Podeu trobar la informació sobre la resolució aquí.

Sol·licitud d´adaptació de proves per a persones amb dificultats específiques

  • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’hauran de presentar per escrit a la secretaria de l’EOI d’Inca no més tard del 22/03/2019 (data que estableix en BOIB en la convocatòria de matrícula de les proves de certificació)
  • S’ha de descarregar i omplir aquesta sol·licitud  que es presentarà a l’EOI d’Inca.
  • S’hi faran constar els motius al·legats i la petició d’adaptació concreta.
  • Totes les sol·licituds s’hauran d’acompanyar amb la justificació documental de la incidència.
  •  No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
  • L’EOI d’Inca comunicarà per escrit (normalment correu electrònic) la resolució de la sol·licitud.

Formulari dades professorat EOIES

Accés al formulari (a emplenar per tot el professorat implicat dels IES al programa EOIES)

Resolució

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3464261&coduo=924793&lang=es

Centres inscrits

Llistat definitiu de centres admesos i exclosos al Programa EOIES 2018-19

Prova d’anivellament

La prova es pot realitzar de dia 8 a dia 18 d’octubre en el següent enllaç:

http://www.caib.es/sites/ensenyamentsderegimespecial/ca/prova_eoi_2/?campa=yes

Calendari de reunions

La reunió informativa que donarà començament al programa es produirà el pròxim divendres dia 19 d’octubre a les 17.00 h a l’aula 025 (professorat d’alemany) i aula 023 (professorat d’anglès).

Sessions d’estandardització

No hi ha sessions pendents pel moment.

Resolució matrícula proves EOIES 2018-2019