EOIES

En aquesta pàgina trobareu tota la informació que necessitau saber en relació al programa EOIES i EOI-CEPA. L’actualitzam constantment perquè esteu sempre al corrent. Té tres apartats diferenciats:

 • Ara interessa: hi posam la informació més rellevant i pertinent segons el moment del curs en què ens trobam;
 • Informació general: s’hi informa dels aspectes més permanents del programa.
 • Documents: enllaços a la documentació més important del programa.

Si cercau informació específica sobre els exàmens, clicau al menú EOIES > Exàmens. I si no trobau la informació desitjada? Escriviu-nos a: eoies (at) eoinca.com

Ara interessa

Matrículació als exàmens finals del programa EOIES

Ja s’ha publicat la Convocatòria del exàmens finals per a l’alumnat d’EOIES. La podeu llegir completa tant a la pàgina web d’EOIES de la Conselleria com a l’apartat “Documents”, al final d’aquesta pàgina.

Podeu consultar tota la informació en aquest mateix web: EOIES > Exàmens > Matrícula. Hi trobareu: el període de formalització de la matrícula, les passes que heu de seguir i un Full d’ajuda per a alumnes i famílies amb els detalls sobre documents a entregar i les taxes, entre d’altres.

Resolució d’incidències en la inscripció de l’alumnat

Entre dia 14 de desembre i dia 18 de desembre podreu resoldre les incidències en relació la inscripció al Gestib de l’alumne participant al programa EOIES. Aquest període està regulat per l’article 10 de la Resolució que va publicar la Conselleria a principi de curs (v. els enllaços a baix de tot de la pàgina). Hi ha dues idees importants a destacar:

 • aquest període és excepcional i
 • no es podran fer modificacions fora de les dates mencionades.

Durant aquest període es podrà:

 1. inscriure alumnat que no estigui inscrit en el Gestib;
 2. canviar de nivell/grup algun alumne:
  1. que no hagués estat ben anivellat,
  2. que, per error, hagués estat inscrit en un altre nivell del que li correspon, o bé
  3. a qui, segons el vostre criteri i el del tutor de l’EOI (noti’s que es necessiten els dos consentiments), li convendria cursar un altre nivell; o
 3. donar de baixa alumnes que vulguin abandonar el programa.

Informació general

Què és el programa EOIES?

El programa EOIES és un pla de col·laboració entre les Escoles Oficials d’Idiomes i els centres d’educació secundària, tant públics com concertats. Es pretén potenciar l’aprenentatge d’idiomes estrangers (primer com a tutoritzats en el programa i després facilitant l’accés a les EOIs per seguir aprenent l’idioma) i promoure que l’alumnat de secundària o batxillerat acabi l’etapa educativa amb un títol oficial.

Més avall, a la secció “Documents”, hi trobareu la Resolució per la qual es convoca el programa EOIES per al curs 2020-2021. En els annexos hi trobareu, entre d’altres, el cronograma, qüestions d’organització i funcionament i les funcions encarregades als participants.

A qui va destinat?

El programa EOIES va dirigit a alumnes de quart d’ESO i de primer i segon de Batxillerat que cursen alemany, anglès o francès en un centre d’educació secundària del partit judicial d’Inca.

Més avall, a la secció “Documents”, hi trobareu el llistat de centres admesos per al curs actual.

Quins nivells s’imparteixen?

En general, es poden impartir els nivells A1, A2, B1, B2 i C1.1 (definits en el Currículum per als ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes de les Illes Balears [Decret 34/2019], en consonància amb el Marc Comú Europeu de Referència). Ara bé, a principi de curs, l’EOI d’Inca i els centres de secundària decidiran quin són els nivells més apropiats a impartir en el centre concret.

Això implica fer una prova d’anivellació per assegurar que els grups són idealment homogenis. Per a anglès la prova d’anivellació serà online i entre dia 7 i dia 21 d’octubre a l’apartat “Ara interessa” hi haurà l’enllaç a la prova (fora d’aquest termini l’enllaç és inactiu i no es podran fer proves d’anivellació); per a alemany i francès, la prova d’anivellació es fa en paper i l’EOI les farà arribar als centres.

Quins idiomes poden participar en el programa?

Alemany, anglès i francès.

Què dura la participació en el programa?

Un any acadèmic.

Què ha de fer un centre que vulgui participar en el programa?

Per participar-hi cal fer la sol·licitud corresponent en temps i forma. Més avall, a l’apartat “Documents” hi ha l’enllaç a la pàgina de Conselleria per al programa EOIES: aquí és on trobareu els models de sol·licitud a emplenar. A més, a la Resolució, Annex I, esp. Articles 7 i 8 (v. també més avall a “Documents”) hi trobareu els detalls per a la presentació de les sol·licituds.

 

Documents

Vos enllaçam la pàgina del programa EOIES de la Conselleria i documents que vos poden ser d’utilitat: