EOIES

En aquesta pàgina trobareu tota la informació que necessitau saber en relació al programa EOIES i EOI-CEPA. L’actualitzam constantment perquè esteu sempre al corrent. Té tres apartats diferenciats:

  • Ara interessa: hi posam la informació més rellevant i pertinent segons el moment del curs en què ens trobam;
  • Informació general: s’hi informa dels aspectes més permanents del programa.
  • Documents: enllaços a la documentació més important del programa.

Si cercau informació específica sobre els exàmens, clicau al menú EOIES > Exàmens. I si no trobau la informació desitjada? Escriviu-nos a: eoies (at) eoinca.com


Ara interessa

PROVES D’ANIVELLACIÓ

Entre dia 15 i dia 22 d’octubre s’han de fer les proves d’anivellació de tots els idiomes als centres de secundària i informar l’EOI dels resultats obtinguts i fer una proposta de grups.

PROVA D’ANIVELLACIÓ D’ANGLÈS

Clicau l’enllaç d’aquí baix (només estarà actiu entre durant el període esmentat, de 8 a 20 hores i els dies feiners). La prova s’ha de fer al centre de secundària i cal guardar, de cada alumne, el resguard que es generarà en acabar la prova.

També podeu accedir a la prova a través del web d’EOIES de la Conselleria.

PROVA D’ANIVELLACIÓ D’ALEMANY

Clicau l’enllaç d’aquí baix per a accedir-hi. La prova s’ha de fer al centre de secundària. Rebreu un correu electrònic en acabar la prova.

Si no funciona, provau d’escriure manualment al navegador: https://forms.gle/1mgpbnRSB6gpS97Y9

PROVA D’ANIVELLACIÓ DE FRANCÈS

Es rebran les còpies en paper dilluns dia 19. Les proves es faran en el centre de secundària.


 

Informació general

Què és el programa EOIES?

El programa EOIES és un pla de col·laboració entre les Escoles Oficials d’Idiomes i els centres d’educació secundària, tant públics com concertats. Es pretén potenciar l’aprenentatge d’idiomes estrangers (primer com a tutoritzats en el programa i després facilitant l’accés a les EOIs per seguir aprenent l’idioma) i promoure que l’alumnat de secundària o batxillerat acabi l’etapa educativa amb un títol oficial.

Més avall, a la secció “Documents”, hi trobareu la Resolució per la qual es convoca el programa EOIES per al curs 2019-2020. En els annexos hi trobareu, entre d’altres, el cronograma, qüestions d’organització i funcionament i les funcions encarregades als participants.

A qui va destinat?

El programa EOIES va dirigit a alumnes de quart d’ESO i de primer i segon de Batxillerat que cursen alemany, anglès o francès en un centre d’educació secundària del partit judicial d’Inca.

Més avall, a la secció “Documents”, hi trobareu el llistat de centres admesos per al curs actual.

Quins nivells s’imparteixen?

En general, es poden impartir els nivells A1, A2, B1, B2 i C1.1 (definits en el Currículum per als ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes de les Illes Balears [Decret 34/2019], en consonància amb el Marc Comú Europeu de Referència). Ara bé, a principi de curs, l’EOI d’Inca i els centres de secundària decidiran quin són els nivells més apropiats a impartir en el centre concret.

Això implica fer una prova d’anivellació per assegurar que els grups són idealment homogenis. Per a anglès la prova d’anivellació serà online i entre dia 7 i dia 21 d’octubre a l’apartat “Ara interessa” hi haurà l’enllaç a la prova (fora d’aquest termini l’enllaç és inactiu i no es podran fer proves d’anivellació); per a alemany i francès, la prova d’anivellació es fa en paper i l’EOI les farà arribar als centres.

Quins idiomes poden participar en el programa?

Alemany, anglès i francès.

Què dura la participació en el programa?

Un any acadèmic.

Què ha de fer un centre que vulgui participar en el programa?

Per participar-hi cal fer la sol·licitud corresponent en temps i forma. Més avall, a l’apartat “Documents” hi ha l’enllaç a la pàgina de Conselleria per al programa EOIES: aquí és on trobareu els models de sol·licitud a emplenar. A més, a la Resolució, Annex I, esp. Articles 7 i 8 (v. també més avall a “Documents”) hi trobareu els detalls per a la presentació de les sol·licituds.

Documents

Vos enllaçam la pàgina del programa EOIES de la Conselleria i documents que vos poden ser d’utilitat: