EOIES (2019/2020)

En aquesta pàgina trobareu tota la informació que necessitau saber en relació al programa EOIES i EOI-CEPA. L’actualitzam constantment perquè esteu sempre al corrent. Té tres apartats diferenciats:

 • Ara interessa: hi posam la informació més rellevant i pertinent segons el moment del curs en què ens trobam;
 • Informació general: s’hi informa dels aspectes més permanents del programa.
 • Documents: enllaços a la documentació més important del programa.

Si cercau informació específica sobre els exàmens, clicau al menú EOIES > Exàmens. I si no trobau la informació desitjada? Escriviu-nos a: eoinca.coordinadoroies (at) gmail.com


Ara interessa

Proves d’anivellació

Entre dia 7 i dia 21 d’octubre s’han de fer les proves d’anivellació de tots els idiomes als centres de secundària i informar l’EOI dels resultats obtinguts.

 • PROVA D’ANIVELLACIÓ D’ANGLÈS

  Clicau el següent ENLLAÇ PER A LA PROVA D’ANIVELLACIÓ D’ANGLÈS (només estarà actiu entre dia 7 i dia 21 d’octubre!). La prova s’ha de fer al centre de secundària i cal guardar, de cada alumne, el resguard que es generarà en acabar la prova.

 • PROVA D’ANIVELLACIÓ D’ALEMANY I FRANCÈS

  Els centres rebran dia 7 d’octubre per correu electrònic les proves d’anivellament.

 • RESULTATS DE LES PROVES

  Emplenau el document “Resultats de la prova d’anivellament i proposta de grups” (sobrirà una nova finestra i podreu descarregar-vos-en una versió editable) i enviau-lo al correu del coordinador d’EOIES abans de dia 21 d’octubre.


Informació general

Què és el programa EOIES?

El programa EOIES és un pla de col·laboració entre les Escoles Oficials d’Idiomes i els centres d’educació secundària, tant públics com concertats. Es pretén potenciar l’aprenentatge d’idiomes estrangers (primer com a tutoritzats en el programa i després facilitant l’accés a les EOIs per seguir aprenent l’idioma) i promoure que l’alumnat de secundària o batxillerat acabi l’etapa educativa amb un títol oficial.

Més avall, a la secció “Documents”, hi trobareu la Resolució per la qual es convoca el programa EOIES per al curs 2019-2020. En els annexos hi trobareu, entre d’altres, el cronograma, qüestions d’organització i funcionament i les funcions encarregades als participants.

A qui va destinat?

El programa EOIES va dirigit a alumnes de quart d’ESO i de primer i segon de Batxillerat que cursen alemany, anglès o francès en un centre d’educació secundària del partit judicial d’Inca.

Més avall, a la secció “Documents”, hi trobareu el llistat de centres admesos per al curs actual.

Quins nivells s’imparteixen?

En general, es poden impartir els nivells A1, A2, B1, B2 i C1.1 (definits en el Currículum per als ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes de les Illes Balears [Decret 34/2019], en consonància amb el Marc Comú Europeu de Referència). Ara bé, a principi de curs, l’EOI d’Inca i els centres de secundària decidiran quin són els nivells més apropiats a impartir en el centre concret.

Això implica fer una prova d’anivellació per assegurar que els grups són idealment homogenis. Per a anglès la prova d’anivellació serà online i entre dia 7 i dia 21 d’octubre a l’apartat “Ara interessa” hi haurà l’enllaç a la prova (fora d’aquest termini l’enllaç és inactiu i no es podran fer proves d’anivellació); per a alemany i francès, la prova d’anivellació es fa en paper i l’EOI les farà arribar als centres.

Quins idiomes poden participar en el programa?

Alemany, anglès i francès.

Què dura la participació en el programa?

Un any acadèmic.

Què ha de fer un centre que vulgui participar en el programa?

Per participar-hi cal fer la sol·licitud corresponent en temps i forma. Més avall, a l’apartat “Documents” hi ha l’enllaç a la pàgina de Conselleria per al programa EOIES: aquí és on trobareu els models de sol·licitud a emplenar. A més, a la Resolució, Annex I, esp. Articles 7 i 8 (v. també més avall a “Documents”) hi trobareu els detalls per a la presentació de les sol·licituds.

Documents

Vos enllaçam la pàgina del programa EOIES de la Conselleria i documents que vos poden ser d’utilitat: