Català – Activitats extraescolars

Curs 2018-2019

Al llarg d’aquest curs, el departament intentarà organitzar i recomanar activitats complementàries per completar la formació de l’alumnat. Aquestes poden incloure:

-Assistència a actes públics (teatre, cinema, conferències, etc.) relacionats amb la llengua i la cultura catalanes que es programin a Inca o als voltants.

-Visites a institucions i instal·lacions culturals d’Inca.

-Presentacions de llibres, exposicions, etc.

Per dissenyar aquesta oferta cultural es tendran en compte els interessos de l’alumnat i la localitat on viuen, a fi de considerar els aspectes culturals dels diferents pobles de la Mancomunitat del Raiguer.