Cursos de certificació (avaluació de domini) A2, B1, B2.2, C1.2 i C2

Ultima actualització: 25 novembre 2021 a les 11:50 am

 

Criteris d'avaluació i promoció

 

 

Descripció avaluació certificació (avaluació de domini)

En els cursos A2, B1, B2.2, C1.2 i C2, conduents a certificació, és necessari realitzar una prova unificada de certificació oficial de nivell que en verifiqui la superació. Aquestes proves de certificació són úniques i comunes per a tots els centres que les realitzen i van adreçades als alumnes de la modalitat presencial i semipresencial, així com també als alumnes de la modalitat lliure i als alumnes del programa EOIES i EOI-CEPA.

Aquesta prova s’administra en dues convocatòries: ordinària (juny) i extraordinària (setembre).

Activitats de llengua avaluables:

  • Comprensió de textos orals (CTO): 20%
  • Comprensió de textos escrits (CTE): 20%
  • Producció i coproducció de textos orals (PCTO): 20%
  • Producció i coproducció de textos escrits (PCTE): 20%
  • Mediació: 20%

Promoció i certificació:

Per superar la prova de certificació oficial i certificar cal satisfer alhora dues condicions:

  1. obtenir un mínim del 65% de la puntuació total i
  2. un mínim del 50% en cadascuna de les 5 activitats de llengua.

Els alumnes que superin la prova de certificació a la convocatòria ordinària (juny) NO es poden presentar a la convocatòria extraordinària (setembre).

A la convocatòria extraordinària (setembre), l’alumne està exempt de realitzar les parts superades amb un 50% o més en la convocatòria ordinària (juny). No obstant això, l’alumne que hagi superat totes les activitats de llengua amb un 50% o més de la nota però no obtingui un 65% de la nota global podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària de les activitats de llengua que consideri oportunes. En aquest cas, prevaldrà sempre la nota obtinguda a la convocatòria extraordinària. 

Els alumnes que no obtinguin el 65% o més de la nota global però superin totes les activitats de llengua de la prova de certificació amb un 50% poden repetir el mateix curs o promocionar al curs següent sense certificar.

 Consulta la normativa d’avaluació vigent